Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

703. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje - Kozina, stran 1497.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 29/11) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji dne 16. 2. 2012 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje - Kozina (Uradne objave, št. 28/91, Uradni list RS, št. 22/95, 102/05)
1. člen
Sprejme se obvezna razlaga 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje - Kozina. Omenjeni člen govori o tipologiji naselij. Razlaga tipologije naselja B:
Tip naselja B v katerega sodita Hrpelje in Kozina gre razumeti kot središče občinskega pomena. Po ustanovitvi novih občin se je na največja naselja v posameznih občinah, ki so nastale iz nekdanje Občine Sežana prenesla funkcija občinskih središč. Prevladovanje urbane funkcije nad agrarno ter funkcije oskrbnega središča z gravitacijskim zaledjem do 4000 prebivalcev pa je potrebno razumeti tako, da je v teh tipih naselij dovoljena gradnja vseh tipov nestanovanjskih objektov. To je logično sklepanje saj je v posameznih občinskih središčih sedež občine, zdravstveni dom, šola, vrtec, lekarna, pošta in drugi tipi nestanovanjskih objektov, ki so bili poleg števila prebivalstva pogoj za ustanovitev občine. Vsi ti objekti so se zgradili z veljavnim prostorskim načrtom, kateri je predmet razlage in seveda služijo oskrbi zaledja.
Pri gradnji novih objektov se tako razume, da je na območju naselij Hrpelje in Kozina dovoljena gradnja vseh tipov nestanovanjskih stavb opredeljenih v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05, 25/10).
2. člen
Sprejme se obvezna razlaga 14. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje - Kozina. Omenjeni člen govori o gradbeni parceli in odmiku te parcele od sosednjih parcel.
Sam pojem gradbene parcele je bil razveljavljen s spremembo zakona o graditvi objektov. Gradbeno parcelo gre razumeti kot parcelo, ki jo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja določi v skladu z določili tega člena projektant, katera se lahko tudi razlikuje od katastrske parcele.
Minimalni širina parcele okoli objekta znaša 4 m. To ne gre strogo razumeti, da velja v vseh primerih. V primeru odstranitve obstoječega objekta, ki stoji na parcelni meji oziroma znotraj območja 4 m in gradnji novega objekta enakih horizontalnih, vertikalnih gabaritov to pravilo ne velja.
3. člen
Sprejme se obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje - Kozina. Člen govori o legi novih objektov na parceli.
Omenjeni člen pravi, da morajo biti novi objekti odmaknjeni od sosednjih parcel najmanj 4 m. Za manjši odmik je potrebno soglasje soseda mejaša.
V navezavi s 14. členom gre prav tako to določilo razumeti širše oziroma se ga ne uporablja v vseh primerih. Gradnja novega objekta je tudi takrat, kadar odstranimo star dotrajan objekt in na isti lokaciji zgradimo novega enakih vertikalnih in horizontalnih gabaritov »primer nadomestne gradnje, katero definicijo je ukinila sprememba zakona o graditvi objektov«. Razumevanje tega določila, da gre tudi v teh primerih za klasično novogradnjo, bi bilo napačno. Glede na strnjenost starih vaških jeder bi tako razumevanje zelo otežilo obnovo vaških jeder.
Gradnja novega objekta na isti lokaciji starega legalno zgrajenega objekta »nadomestna gradnja« je možna ne glede na odmik tudi brez soglasja soseda mejaša, če je predvideni nov objekt enakih vertikalnih in horizontalnih gabaritov in pri kateremu se ne povečuje odprtin usmerjenih na sosednje parcele. Pri tem gre opozoriti, da ta razlaga ne velja v primeru, ko posamezni deli objekta posegajo na sosednje parcele. V tem primeru je soglasje potrebno.
4. člen
Sprejme se obvezna razlaga 17. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje - Kozina. Omenjeni člen opredeljuje oblikovalske omejitve novogradenj.
Določila tega člena se nanašajo na stanovanjske objekte. Vsekakor pa člena ne gre razumeti tako, da se ostali nestanovanjski objekti ne smejo graditi, ker nimajo določenih nekaterih oblikovalskih značilnosti. Prav tako tudi ne, da določila stanovanjskih objektov veljajo za vse tipe objektov. Za novogradnje, ki niso navedene v tem členu te omejitve oziroma pogoji ne veljajo.
5. člen
Sprejme se obvezna razlaga 28. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje - Kozina. Člen določa posebne pogoje in merila za urejanje posameznih območij, opredeljenih v drugem členu odloka.
Omenjeni člen je bil dodan pri zadnji spremembi prostorsko ureditvenih pogojev v letu 2005. Ta člen ne gre razumeti tako, da v ostalih območjih, katera so obstajala pred dopolnitvijo prostorskega načrta ni možna gradnja. V vseh ostalih območjih je možna gradnja vseh tipov stavb v skladu z drugimi določili in omejitvami prostorsko ureditvenih pogojev. Tudi sam naslov poglavja »Posebni pogoji in merila« nas napotuje k temu, da so to posebni pogoji in merila za posebna območja in da ne veljajo splošno za vse.
6. člen
Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Hrpelje - Kozina.
7. člen
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-7/2011-2
Hrpelje, dne 16. februarja 2012
Po pooblastilu župana
Podžupan
Peter Boršić l.r.