Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 17/12 Ob-1797/12 , Stran 470
Št. 17/12 Ob-1797/12
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) ter sklepa seje Sveta Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica z dne 29. 2. 2012, Svet Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 in 20/11), in sicer da: 1. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje; 2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na gimnaziji, na kateri bo opravljal/a funkcijo ravnatelja; 3. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju; 4. ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor; 5. ima opravljen ravnateljski izpit. Kandidat/ka mora prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave morajo vsebovati dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, in sicer: – fotokopije dokazil o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu; – dokazila o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju; – potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje RS; – potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, ki ga izda krajevno pristojno okrajno sodišče; – pisno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču zoper kandidata/ko ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost. Prijave pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica – za Svet Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica, Gorenjska cesta 13, 4240 Radovljica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica