Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 0042/2012 Ob-1808/12 , Stran 461
Št. 0042/2012 Ob-1808/12
Na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.), 4. in 8. člena Odloka o organizaciji in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS, št. 91/10), objavlja Občina Cerklje na Gorenjskem
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem
I. Naziv in naslov koncedenta: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje javne službe pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem skladno s Pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10) in določili 4. člena Odloka o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni list RS, št. 91/10). Storitev obsega: pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. III. Obseg razpisane koncesije Podeli se 1 koncesija za vodenje in izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu. Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno, oziroma dvajset ur tedensko. Storitev se izvaja vse dni v tednu dopoldan in popoldan, po potrebi tudi ob nedeljah in praznikih. Trenutno je v program vključenih 11 uporabnikov. V zadnjih mesecih se storitev opravlja povprečno za 12–14 oskrbovancev na mesec oziroma obsega ca. 250 ur neposredne oskrbe na mesec. Koncesionar prevzame od sedanjega izvajalca storitve uporabnike in zaposleni izvajalki, ki sta v rednem delovnem razmerju. Veljavno ekonomsko ceno storitve neposredne socialne oskrbe je potrdil Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem s Sklepom o ceni storitve pomoč na domu (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2011) in velja od 1. 7. 2011 dalje. Cena za uporabnike je 50 % navedene urne postavke. IV. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se začne izvajati takoj po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja in sklenjeni koncesijski pogodbi. Koncesija se podeli za 10 let z možnostjo podaljšanja. V. Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati Javno službo pomoč družini na domu – socialna oskrba na domu na območju Občine Cerklje na Gorenjskem lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da je pravna oseba ali fizična oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji, – da izpolnjuje pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem besedilu: storitve), – da ima izdelan podroben program dela izvajanja storitve, – da zagotavlja kakovostno izvajanje storitve, – da izkazuje finančno in poslovno sposobnost, – da opravlja storitev za ceno, ki jo v skladu z metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, potrdi Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem, – da prevzame uporabnike programa in zaposleni izvajalki programa pri prejšnjem izvajalcu storitve. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih mora predložiti ponudnik, so določena v razpisni dokumentaciji. VI. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija: celotno območje Občine Cerklje na Gorenjskem. VII. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Cerklje na Gorenjskem in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega lahko ostanejo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Pod temi pogoji so upravičenci: – osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za samostojno življenje, – osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, – druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij, – kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje, – hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. VIII. Način financiranja storitev, ki je predmet koncesije: storitev se financira iz proračunskih sredstev koncedenta, drugih javnih sredstev ter s plačili upravičenca do storitve ali drugih zavezancev. IX. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva. X. Merila za izbiro ponudnika Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila: – cena storitve na efektivno uro – do 75 točk, – čas dosedanjega izvajanja storitve – do 10 točk, – ocena tehničnih sredstev in opreme – do 5 točk, – oddaljenost sedeža oziroma izpostave ponudnika od območja občine – do 10 točk. Podrobneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji. XI. Rok za prijavo na javni razpis Ponudnik mora svojo ponudbo na javni razpis oddati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom »Prijava na Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu 2012 – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan naziv in točen naslov ponudnika. Ponudnik mora ponudbo posredovati do dne 17. 4. 2012 do 9. ure. Ponudbe poslane po pošti, morajo biti poslane priporočeno. Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka. XII. Čas odpiranja ponudb Odpiranje ponudb bo 17. 4. 2012 ob 10. uri, v sejni sobi v 2. nadstropju Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem. Odpiranje ponudb bo javno, na odpiranju bodo lahko prisotni ponudniki, predstavnik ponudnika se bo moral izkazati s pisnim pooblastilom. Komisija bo za vsako ponudbo ugotovila, ali je pravočasna, ali jo je podal ponudnik, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje, ali je popolna v skladu z zahtevami javnega razpisa. O vsaki popolni ponudbi bo komisija pridobila mnenje socialne zbornice. Komisija bo najkasneje v roku 60 dni po pridobitvi mnenja socialne zbornice oziroma po preteku roka za podajo mnenja opravila pregled in presojo popolnih ponudb po objavljenih kriterijih in merilih ter na tej podlagi in ob upoštevanju mnenja socialne zbornice, če je bilo dano, pripravila predlog podelitve koncesije. XIII. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije in organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe: koncesijo bo na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podelil direktor občinske uprave z odločbo. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Cerklje na Gorenjskem. XIV. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu koncedenta v času uradnih ur ter na spletni strani občine http://www.cerklje.si/ pod rubriko »Občina / Objave in razpisi«. Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po elektronski pošti, na naslov: obcinacerklje@siol.net, ali po faksu 04/28-15-820.
Občina Cerklje na Gorenjskem