Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica, stran 1542.

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 11. redni seji dne 29. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 27/10 – UPB, 48/11 – sprem. in dopoln.), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
V poglavju »IX. PODROBNEJŠA MERILA IN POGOJI ZA GRADNJO OBJEKTOV«, se na koncu poglavja doda novo besedilo, ki se glasi:
»7. Podrobnejša merila in pogoji za novi poslovni in stanovanjski del naselja Arto
49.a člen
Podrobnejša merila se nanašajo na del naselja Arto, na zemljišča parcel št. 2353/1, 2352, 2351, 2350, 2347/1, 2346/3, 2305/3, 2305/4, 2305/1, 2303, 2302, 2301, 2296 in 2672/1, vse k.o. Studenec, kot sledi:
– na območju je možna gradnja poslovnega objekta in devetih stanovanjskih objektov, ter gradnja stanovanjskih dovoznih cest,
– objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove, velikost objektov 7,40 m x 10,0 m (+/-10 % tlorisnega odstopanja), pod pogojem, da se ohranja osnovni podolgovati tloris objektov in možnostjo izvedbe izzidkov do 30 % površine osnovnega objekta na površini predvideni za razvoj objekta,
– višinski gabarit objektov je pritličje z mansardo, maksimalna višina slemena strehe objekta je 8,00 m nad najvišjo koto urejenega terena ob predvideni stavbi. Kolikor to dopušča teren, je dopustno zgraditi kletno etažo pod pogojem, da je v celoti vkopana oziroma da je kota pritličja največ 0,60 m nad nivojem končne zunanje ureditve terena,
– strehe objektov so v osnovi simetrične dvokapnice, pri izzidkih in arhitekturnih detajlih je možna izvedba modernejših oblik streh, ki so oblikovno usklajene z osnovnim objektom. Naklon osnovne strešine je od 38º do 45º, na strehi je možna izvedba frčad, strešnih oken in čopov,
– kritina je opečna ali betonska, barvno usklajena z obstoječimi kritinami naselja (opečno rdeča ali temno rjava),
– pred gradnjo objektov je potrebno izdelati geotehnično poročilo, ki je sestavni del projektne dokumentacije za gradnjo,
– gradbena linija je črta, katere se morajo objekti dotikati vsaj z eno stranico oziroma najbližjim vogalom objekta, kot je prikazano v grafični prilogi v oddaljenosti, kot je določena v grafičnih prilogah,
– višinske razlike terena je potrebno izvesti z utrjenimi in ozelenjenimi brežinami,
– na vseh gradbenih parcelah mora biti urejeno in zagotovljeno parkiranje in obračanje vozil, tako da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto,
– za dostop do dveh gradbenih parcel se v osrednjem delu uredi nov interni dovoz širine 3,5 m v asfaltni izvedbi, s priključkom na občinsko lokalno cesto LC 372180 Arto–Ponikve pri Studencu na severni strani, na vzhodni strani pa se z navedene lokalne ceste izvede nova cestna povezava širine 3,5 m v asfaltni izvedbi s priključkom na obstoječo javno pot JP 873442 Arto–Odcep Bizjak. Priključevanje dovoznih cest mora biti izvedeno v niveleti vozišča lokalne ceste, čim bolj pravokotno na potek osi ceste. Zaradi zagotavljanja ustrezne prometne varnosti se predvidi osvetlitev novih križišč. Individualni cestni priključki se izvedejo pravokotno na potek osi dovozne oziroma lokalne ceste, tlorisna rešitev cestnih priključkov in nove prometne infrastrukture je prikazana na situaciji v merilu 1:500, upoštevati je potrebno priključne radije za merodajno vozilo (komunalno vozilo),
– fekalne vode se iz posameznih objektov, do izgradnje čistilne naprave Arto, spelje v malo čistilno napravo ali nepretočno greznico na praznjenje,
– padavinske vode s prometnih površin in utrjenih površin se preko lovilcev olj vodijo v ponikovalnice, ki so locirane na posameznih gradbenih parcelah, meteorne vode s strešin se vodijo v ponikovalnico,
– za novo zazidalno območje naselja Arto se uredi vodooskrba iz nove vodovodne povezave javnega vodovoda Studenec–Ponikve–Arto,
– gradbene parcele za nove objekte so določene v grafičnih prilogah. Tolerance za določitev gradbenih parcel so dopustne v taki meri, da se s tem ne onemogoči izgradnja načrtovanega števila objektov,
– v sklopu gradbenih parcel je možna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe, ki morajo biti oblikovno usklajeni s fasado, streho in kritino osnovnega objekta. Lahko so lesene, zidane ali kovinske konstrukcije, naklon strehe in kritina mora biti enaka naklonu in kritini osnovnega objekta na isti parceli, dovoljena je tudi ravna ali zakrivljena (polkrožna) streha.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2012
Sevnica, dne 29. februarja 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.