Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

P 19/2011 Os-1649/12 , Stran 494
P 19/2011 Os-1649/12
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke Veselič Sofija, Fučkovci 4, Adlešiči, ki jo zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper tožene stranke: neznani dediči neznanega bivališča po pok. Dragoš Miku, nazadnje stanujoč Fučkovci 4, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 900,00 EUR, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 10. februarja 2012 sklenilo: Neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Dragoš Miku, nazadnje stanujoč Fučkovci 4, Adlešiči, se postavi začasni zastopnik Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane dediče neznanega bivališča po pok. Dragoš Miku, nazadnje stanujoč Fučkovci 4, Adlešiči, in nato na neznanem naslovu, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 10. 2. 2012