Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1774/12 , Stran 470
Ob-1774/12
Na podlagi 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno bese­dilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 34/11) Svet Dijaškega doma Poljane Ljub­ljana, Potočnikova ulica 3, 1000 Ljub­ljana, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 34/11). Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za mandatno dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 9. 2012 oziroma skladno s sklepom o imenovanju. Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – potrdilo o izobrazbi in nazivu, – potrdilo o strokovnem izpitu, – potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat/-ka lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, a si ga mora pridobiti v roku enega leta, sicer preneha mandat po zakonu, – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost in – program vodenja zavoda naj kandidati pošljejo v 12 dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici, na naslov: Svet Dijaškega doma Poljane, Potočnikova ulica 3, 1000 Ljub­ljana, s pripisom »Za razpis ravnatelja/ravnateljice«. O izboru bodo kandidati/ke obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Poljane