Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 2/2012 Ob-1791/12 , Stran 475
Št. 2/2012 Ob-1791/12
Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48, Dobova na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice za leto 2012 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Krajevna skupnost Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48, 8257 Dobova, tel. 07/49-67-014, faks 07/49-67-458, e-naslov: ksdobova@amis.net. Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem KS Dobova (v nadaljevanju: pristojna komisija). 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja naslednjega stvarnega premoženja: 2.1 prostor-neizkoriščeno, številka dela stavbe E2, v izmeri 46,94 m2 (v tretji gradbeni fazi), v pritličju poslovno stanovanjske stavbe, na naslovu Ulica bratov Gerjevičev 57, Dobova, stoječe na parc. št. 1097/1 po izklicni ceni 34.737,00 EUR in dva parkirna prostora,in sicer parkirni prostor parc. št. 1098/10, k.o. Veliki Obrež, katerega izklicna cena je 1.350,00 EUR in parkirni prostor parc. št. 1098/11, k.o. Veliki Obrež, katerega izklicna cena je prav tako 1.350,00 EUR. Neizkoriščen prostor in oba parkirna prostora se prodajajo skupno po izklicni ceni 37.437,00 EUR. Prodajalec v zvezi s postopkom prodaje plača strošek cenitve in davek na promet nepremičnin. Izdelavo pogodbe, vpis v zemljiško knjigo in notarsko overitev pogodbe plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno–kupljeno. 3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala komisija. 3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe 4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10 % ponujene cene, posamezne nepremičnine. Varščina se plača na pod račun pri UJP Krško, št.: 01209-6450785304 z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb«. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino. 4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo, ponujeno kupnino. 4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še: – originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe in s.p.), – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.), staro največ 30 dni, – originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – pravne osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR). 4.4 Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki v trenutku podaje ponudbe ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do Občine Brežice. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov KS Dobova, Ulica Bratov Gerjevičev 48, 8257 Dobova, do 4. 4. 2012 do 12. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin – E2, Ne odpiraj« Na hrbtni strani mora bit označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo pristojna komisija kot kriterije upoštevala višino ponujene kupnine. 5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. 5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine. 5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5.8 Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Sklenitev prodajne pogodbe Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Krajevna skupnost Dobova pravico zadržati vplačano varščino. V zvezi s prenosom lastništva nepremičnin prodajalec plača stroške cenitve in davek na promet nepremičnin. Izdelavo prodajne pogodbe, vpis v zemljiško knjigo in notarsko overitev pogodbe in eventualne ostale stroške, ki bi nastali v zvezi z prenosom lastništva nosi kupec. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. Kupec je tudi dolžen takoj po prevzemu kupljene nepremičnine v zvezi s to skleniti pogodbo o izvajanju storitev upravljanja stanovanjsko-poslovne stavbe Ulica Bratov Gerjevičev 57, Dobova z izbranim upravljavcem objekta – podjetjem KOP Brežice d.d. in tako tudi nase takoj prevzeti vse obveznosti, ki izhajajo iz prej omenjene pogodbe. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 15 dneh od sklenitve pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-6450785304. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmete prodaje pod točko 2. 7. Drugo Pristojna komisija bo odpirala ponudbe dne 6. 4. 2012, s pričetkom ob 12. uri, v sejni sobi Krajevne skupnosti Dobova, na naslovu Ulica bratov Gerjevičev 48, Dobova. Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/49-67-014 (Branko Proselc) ali e-pošti: ksdobova@amis.net. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si.
Krajevna skupnost Dobova