Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Ob-1792/12 , Stran 476
Ob-1792/12
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta, Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj
za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandidate za nagrade. I. Nagrada se podeljuje raziskovalcem iz Slovenije ali raziskovalcem, ki so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi akademskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagrada se podeljuje za izjemne dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav s področja kemije in sorodnih ved, ki so odmevni tudi v svetovnem merilu, za obdobje zadnjih petih let. Nagrada se podeljuje posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje. II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta se v letu 2012 podelita največ dve Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne dosežke. III. Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke obsega denarno nagrado v vrednosti 3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika Pregla. IV. Obvezne sestavine vloge za predloge kandidatov za nagrade so: – biografija in bibliografija kandidata, – kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako predlagatelj kot pisec priporočilnega pisma lahko predlagata le enega kandidata), – soglasje kandidata za kandidaturo, – kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti za omenjena dela, – kratek opis in navedba virov petih najpomembnejših dosežkov oziroma prejetih nagrad, ki po predlagateljevem mnenju kažejo na izjemnost kandidata. Vloga mora biti vložena v enem izvodu. Poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v elektronski obliki (pdf format). Če vloga ni popolna, komisija pozove predlagatelja, naj vlogo ustrezno dopolni. Če predlagatelj vloge v roku 8 dni ne dopolni skladno z navodili, se vloga ne obravnava. V. O izboru kandidatov za nagrade odloča komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in sorodnih ved v naslednji sestavi: predsednik prof. dr. Albin Pintar in člani doc. dr. Janez Mavri, prof. dr. Boris Pihlar, prof. dr. Damjana Rozman in prof. dr. Boris Žemva. Odločitev komisije bo objavljena na slovesni razglasitvi nagrajencev, ki bo predvidoma v mesecu juniju 2012. Dobitniki nagrad bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu. VI. Vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je potrebno poslati do 10. aprila 2012, v enem izvodu na Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljub­ljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja. Nepravočasne vloge ne bodo obravnavane. VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta, Brigiti Pirc, na elektronskem naslovu: brigita.pirc@ki.si in tel. 01/47-60-225.
Kemijski inštitut