Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

697. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012, stran 1476.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 12. redni seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 21/11) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+-------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina kontov            |Proračun leta|
|                         |     2012|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  16.166.237|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  10.610.769|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  9.645.891|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  8.661.191|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   643.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   341.700|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   964.878|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   619.440|
|   |od premoženja               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    10.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Denarne kazni             |    43.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    80.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   212.438|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   354.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    75.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemlj.      |   279.000|
|   |in nematerialnega premoženja       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |    33.020|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |    33.020|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  5.168.048|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.685.484|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sred. iz dražavn. proračuna  |  2.482.564|
|   |iz sredstev pror. EU           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  18.598.596|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  3.614.405|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   826.394|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   135.590|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.542.458|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |    96.963|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |    13.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANFERI              |  6.849.659|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |   314.254|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |  3.191.500|
|   |in gospodinjstvom             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   793.183|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  2.550.722|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  7.325.283|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  7.325.283|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   809.249|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |    41.694|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   767.555|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |  –2.432.359|
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    20.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    20.000|
|   |DEL.                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |    20.000|
|   |in naložb                 |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja    |      0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premož. v svoji lasti   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |   –20.000|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  2.600.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  2.600.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  2.600.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   380.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   380.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   380.200|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH      |   –232.559|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  2.219.800|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |  2.452.359|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX=III.)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   232.559|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   232.559|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«
2. člen
Spremeni se 5. točka in se glasi:
»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 2.600.000 EUR.
Občina v letu 2012 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2012.
Št. 410-417/2010
Črnomelj, dne 1. marca 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.