Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 430-0003/2012 Ob-1796/12 , Stran 460
Št. 430-0003/2012 Ob-1796/12
Na podlagi 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter Sklepa o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 48/11) Občina Brežice objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za zagotavljanje toplote iz kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice
1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, telefaks 07/499-00-52, obcina.brezice@brezice.si, www.brezice.si. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Sklep o načinu zagotavljanja toplote iz kotlovnic v Prosvetnem domu Brežice in v objektu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 48/11). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za zagotavljanje toplote iz kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice. Sama dejavnost upravljanja, dobave toplote in oskrbe s toplo vodo za uporabnike, katerih prostori se ogrevajo iz kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice obsega tako sanacijo kotlovnice z zamenjavo kotla in energenta za ogrevanje, rekonstrukcijo prostorov kotlovnice kot tudi upravljanje, obratovanje in razvoj kotlovnice, priključevanje uporabnikov na kotlovnico in prenos toplotne energije do uporabnikov. Koncesionar nosi odgovornost za varnost in zanesljivost funkcioniranja kotlovnice, redno izvajanje potrebnih meritev ter preizkusov delovanja kotlovnice ter za neprekinjeno zagotavljanje toplote, ki jo lahko začasno ali trajno prekine le v primerih določenih z zakonom ali odredbo koncendenta. Koncesija se podeli za obdobje največ 15 let, koncesionar izvede celotno investicijo sanacije kotlovnice z zamenjavo kotla in energenta za ogrevanje ter rekonstrukcijo prostorov kotlovnice, krije celotne stroške obratovanja in vzdrževanja kotlovnice v času trajanja koncesijskega razmerja. Izvajanje koncesije se opravlja na podlagi lastnih prihodkov koncesionarja. Vse naprave in oprema, ki jih koncesionar namesti v okviru in v času izvajanja koncesije, s prenehanjem koncesijske pogodbe neodplačno preidejo v last koncedenta, plačilo koncesijske dajatve ni predvideno. Javno naročilo se oddaja kot celota, parcialne ponudbe ne bodo upoštevane. 4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za obdobje 15 let. 5. Postopek izbire koncesionarja V imenu naročnika bo odločbo o izbiri koncesionarja izdala občinska uprava Občine Brežice v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl. US, 48/09 – popr. in 8/10). Javni razpis za podelitev koncesije za zagotavljanje toplote iz kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice, je objavljen na spletnih straneh Občine Brežice, www.brezice.si. 6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ponudnik mora prijavi priložiti dokumente zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo. 7. Merila za izbor koncesionarja Naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za zagotavljanje toplote z kotlovnice v Prosvetnem domu Brežice izbral enega koncesionarja ali skupino ponudnikov – skupna ponudba. Izbran bo ponudnik, ki bo prejel največje število točk po spodaj navedenem vrednotenju: Cena toplote Ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno toplote, izraženo v EUR/kWh ki vsebuje vse dajatve (20 %DDV, takso na CO2, trošarino in ostalo), upoštevajoč podatke iz razpisne dokumentacije pridobi največje število, to je 100 točk. Ostali ponudniki bodo pridobili sorazmerno manjše število točk po naslednji formuli: Koncedent bo ponudbo, ki bo presegla bruto ceno 0,1401 EUR/kWh, ki vsebuje vse dajatve (20 % DDV, takso na CO2, trošarino in ostalo) izločil. 8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. 9. Način zavarovanja resnosti ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dosegljiva na spletni strani naročnika http://www.brezice.si/. 11. Kraj in rok za predložitev ponudb Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. Končni rok za oddajo ponudb je 23. 4. 2012, do 10. ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča Občine Brežice prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe na obrazcih razpisne dokumentacije v skladu z razpisno dokumentacijo in v zaprtih ovojnicah. Vsaka sprememba ali umik ponudbe mora biti dostavljena na način določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (ponudnik na ovojnico napiše »Umik ponudbe« in ime javnega naročila) ali spremembo ponudbe (ponudnik na ovojnico napiše »Sprememba ponudbe« in ime javnega naročila). V spremenjeni ponudbi mora biti jasno navedeno kateri del ponudbe se spreminja in kateri del ponudbe ostaja nespremenjen. 12. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja prijav: javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi št. 8, na sedežu naročnika Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, dne 23. 4. 2012, ob 11. uri. 13. Odgovorne osebe za dajanje informacij Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega naročila pisno na naslov naročnika ali preko elektronske pošte na naslov roman.zaksek@brezice.si. Skrajni rok za postavitev vprašanje v zvezi z razpisom je 8 dni pred rokom za oddajo ponudb do 10. ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb, odgovori bodo objavljeni na spletni strani naročnika. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina Brežice