Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

699. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj, stran 1479.

Na podlagi določil tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah – ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJP), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB in 83/09) je Občinski svet Občine Črnomelj na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) na 12. redni seji dne 1. 3. 2012 in Občinski svet Občine Semič na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB) na 12. redni seji dne 1. 3. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj
1. člen
V 2. členu Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj (Uradni list RS, št. 40/01, 74/02 in 124/04) se dodajo drugi, tretji in četrti odstavek, ki glasijo:
»Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe ali pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbeniki javnega podjetja je potrebno soglasje ustanoviteljic. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža občina ali druga samoupravna lokalna skupnost.
Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljice pa niso dale soglasja za prodajo poslovnega deleža občini ali drugi samoupravni lokalni skupnosti, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določbami iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.«
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki glasi:
»3.a člen
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženske in moške.«
3. člen
Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da glasi: »Sedež podjetja je v Črnomlju, Belokranjska cesta 24a.«
4. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
»Pri poslovanju uporablja javno podjetje pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: logotip v obliki velike tiskane črke »K« in besedilom:
JAVNO PODJETJE
KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.
Belokranjska c. 24a
8340 ČRNOMELJ.«
5. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
»Javno podjetje opravlja na območju občin ustanoviteljic lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti določita občini ustanoviteljici.
Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
Glavna dejavnost:
E/36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
Ostale dejavnosti gospodarskih javnih služb:
E/37.000 Ravnanje z odplakami
E/38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E/38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
N/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N/81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
S/96.030 Pogrebna dejavnost
Ostale statistično pomembne dejavnosti:
A/01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
A/01.200 Gojenje trajnih nasadov
E/38.310 Demontaža odpadnih naprav
E/38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E/39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F/41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F/41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F/42.110 Gradnja cest
F/42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F/42.910 Gradnja vodnih objektov
F/42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F/43.110 Rušenje objektov
F/43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F/43.390 Druga zaključna gradbena dela
F/43.990 Druga specializirana gradbena dela
G/47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G/47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
G/47.800 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
H/49.410 Cestni tovorni promet
H/52.100 Skladiščenje
L/68.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M/74.900 Druge nerazvrščene storitve in tehnične dejavnosti
N/77.000 Dajanje v najem in zakup
N/81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N/82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
S/96.000 Druge storitvene dejavnosti.
6. člen
V 10. členu se znesek »235.172.565,54 SIT« nadomesti z zneskom »981.357,72 EUR«.
Doda se drugi odstavek, ki glasi:
»Ustanoviteljici sta udeleženi na osnovnem kapitalu z naslednjimi
poslovnimi deleži:
+-------------------+---------------------+---------------------+
|   Občina    |  Osnovni vložek  |  Poslovni delež  |
|          |    v EUR    |           |
+-------------------+---------------------+---------------------+
| Občina Črnomelj |  744.163,56 EUR  |    75,83 %    |
+-------------------+---------------------+---------------------+
|  Občina Semič  |  237.194,16 EUR  |    24,17 %.   |
+-------------------+---------------------+---------------------+
                                «
7. člen
V prvem odstavku 12. člena se besedilo »439. člena« nadomesti s »505. člena«, za besedo »družbah« se črta beseda »in«, doda vejica in besedilo »razen tistih, za katere je s tem odlokom pristojen nadzorni svet,«.
V drugem odstavku se črta tretja alineja, četrta alineja pa se spremeni tako, da glasi »imenuje člane nadzornega sveta.«.
Dodata se tretji in četrti odstavek, ki glasita:
»Ne glede na poslovni delež občin ustanoviteljic občinska sveta o vseh vprašanjih glede ustanoviteljskih pravic iz tega člena odločata soglasno, tako da odločitev v enakem besedilu sprejmeta vsak na svoji seji, razen o vprašanjih iz prejšnjega odstavka tega člena, o katerih odločata vsak za območje svoje občine in samostojno.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skladu s tem odlokom ter za usklajevanje odločitev ustanoviteljic v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanoviteljici ustanovita skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic (v nadaljevanju: skupni organ), ki usklajuje odločitve občinskih svetov občin ustanoviteljic ter daje smernice in soglasje k odločitvam nadzornega sveta in direktorja, skladno s tem odlokom.«
8. člen
V prvem odstavku 13. člena se na koncu doda stavek, ki glasi: »Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in njegovega namestnika.«
V drugi alineji tretjega odstavka se za vejico doda besedilo »za kar potrebuje soglasje ustanoviteljev,«, v tretji alineji se pred vejico doda besedilo »kot skupnega organa,«, v četrti alineji se za vejico doda besedilo »za kar potrebuje soglasje obeh županov kot skupnega organa,«. Doda se nova osma alineja, ki glasi
»– imenuje in razrešuje direktorja, za kar potrebuje soglasje obeh županov kot skupnega organa,«.
Dosedanja osma alineja postane deveta.
Za petim se doda šesti odstavek, ki glasi:
»Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči ustanovitelj.«.
9. člen
Za 13. členom se doda 13.a in 13.b člen, ki glasita:
»13.a člen
Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
Občinska sveta občin ustanoviteljic lahko pred iztekom mandata odpokličeta člana nadzornega sveta, ki sta ga imenovala.
13.b člen
Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. V statutu se lahko za sprejem posameznih odločitev določi soglasje vseh članov nadzornega sveta. Vsak član nadzornega sveta ima en glas.
Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji navzoč član nadzornega sveta.«
10. člen
14. člen se spremeni tako, da glasi:
»Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.
Pristojnosti direktorja so tudi:
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– izvajanje sklepov občinskih svetov, skupnega organa in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
– sprejem akta o organizaciji dela,
– sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja,
– priprava letnega poročila,
– poročanje občinskim svetom, skupnemu organu in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci ter odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerju do ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odločanje o drugih zadevah.
S statutom podjetja se lahko pravice, obveznosti, odgovornosti in omejitve direktorja pri poslovanju določijo še podrobneje.«
11. člen
Za 14. členom se dodajo še 14.a, 14.b, 14.c, 14.č, 14.d, 14.e in 14.f členi, ki glasijo:
»14.a člen
Direktor javnega podjetja se imenuje na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku določenim s tem odlokom.
Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po poteku mandata ponovno imenovana.
Direktorja javnega podjetja imenuje in razrešuje nadzorni svet javnega podjetja v soglasju z obema županoma kot skupnim organom.
14.b člen
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in ima:
– najmanj višješolsko izobrazbo,
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj v stroki, od tega vsaj 2 leti na vodilnih mestih,
– da ima sposobnost za uspešno gospodarjenje in organizacijske sposobnosti, razvidne iz dosedanjih zaposlitev.
Prijavi na javni razpis je treba predložiti program dela in razvoja javnega podjetja za naslednje mandatno obdobje.
Javni razpis za izbiro kandidata za imenovanje direktorja pripravi in objavi nadzorni svet najprej 90 in najpozneje 60 dni pred iztekom mandata prejšnjega direktorja.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov predsednik. Pogodba o zaposlitvi z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
14.c člen
Če direktor ni imenovan ali iz kateregakoli razloga ni direktorja, imenuje nadzorni svet javnega podjetja v soglasju z obema županoma kot skupnim organom, vršilca dolžnosti direktorja za čas trajanja postopka imenovanja novega direktorja, vendar največ za obdobje enega leta.
Za vršilca dolžnosti direktorja se smiselno uporabljajo določbe tega odloka, ki veljajo za direktorja.
14.č člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom, akti podjetja ali pogodbo o zaposlitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Razrešitev direktorja lahko predlaga vsak član nadzornega sveta, župan ali občinski svet občine ustanoviteljice.
14.d člen
Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet razreši direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
14.e člen
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene z nadzornim svetom javnega podjetja.
14.f člen
Ustanoviteljice imajo pravico do informacij o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan na zahtevo pisno poročati skupnemu organu in občinskim svetom občin ustanoviteljic.
Direktor redno letno poroča občinskim svetom občin ustanoviteljic ob obravnavi poslovnega poročila in gospodarsko finančnega načrta podjetja.«
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Za ureditev in predloge vpisov v sodni register, ki bi jih bilo potrebno izvesti na podlagi tega odloka, se zadolži direktor javnega podjetja.
13. člen
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic, ki je opredeljen v 5. členu tega odloka, nadaljuje z delom po Sklepu o ustanovitvi skupnega organa Občine Črnomelj in Občine Semič za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem podjetju Komunala d.o.o. Črnomelj (Uradni list RS, št. 47/02).
14. člen
Podjetje uskladi interne akte s tem odlokom v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
Nadzorni svet objavi razpis za direktorja skladno s tem odlokom v roku 14 dni po uveljavitvi tega odloka.
15. člen
Ta odlok, po sprejemu na obeh občinskih svetih, objavi župan Občine Črnomelj v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 014-9/2011
Črnomelj, dne 1. marca 2012
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.
Št. 014-03/2011
Semič, dne 1. marca 2012
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.