Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

VL 114723/2011 Os-1643/12 , Stran 496
VL 114723/2011 Os-1643/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, ki jo zastopa Andreja Vezjak, Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, proti dolžniku Željku Aničić, Glavni trg 43, Slovenj Gradec, ki ga zastopa odv. Andreja Pikl, Šolska ulica 9, Slovenj Gradec, zaradi izterjave 2.237,79 EUR, sklenilo: dolžniku Željku Aničić, Glavni trg 43, Slovenj Gradec, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku -ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasno zastopnico se postavi odv. Andreja Pikl, Šolska ulica 9, Slovenj Gradec. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 25. 1. 2012