Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

725. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2010, stran 1571.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – odločba US, 57/08 in 94/10 – ZIU); 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10); v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 9. redni seji dne 17. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2010, katerega sestavni del je bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, z izkazom doseženih prejemkov in izdatkov, z ugotovitvijo presežka in njegovim razporejanjem.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Trebnje za leto 2010.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2010 obsega:
-------------------------------------------------------------
        Bilanca   Račun   Račun    Skupaj
       prihodkov finančnih financiranja
       in odhodkov terjatev
             in naložb
-------------------------------------------------------------
Prihodki  12.946.228,43  0   480.000,00 13.426.228,43
Odhodki   12.652.745,49  0   144.160,86 12.796.906,35
Primanjkljaj      0  0        0       0
Presežek    293.482,94  0   335.839,14   629.322,08
-------------------------------------------------------------
4. člen
Presežek prejemkov nad izdatki za leto 2010 znaša 629.322,08 EUR in se prenaša v splošni sklad Občine Trebnje.
5. člen
Sprejme se zaključni račun Rezervnega sklada za leto 2010, ki obsega
-------------------------------------------------------------
Prihodki                      17.382,79
Odhodki                       15.469,63
Primanjkljaj
Presežek                       1.913,16
-------------------------------------------------------------
Presežek prihodkov nad odhodki Rezervnega sklada za leto 2010 znaša 1.913,16 EUR in se prenaša v sklad proračunske rezerve za leto 2011.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-36/2011
Trebnje, dne 17. februarja 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.