Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 53 Ob-1837/12 , Stran 473
Št. 53 Ob-1837/12
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub­ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljub­ljana, na podlagi sprejetega sklepa na 43. seji Sveta Zavoda za gluhe in naglušne Ljub­ljana, dne 29. 2. 2012, razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice. Kandidat/ka mora za imenovanje direktorja/direktorice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09, 20/11), in sicer: ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje; najmanj 5 let delovnih izkušenj; opravljen ravnateljski izpit. V skladu s Pravilnikom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest ZGNL, mora imeti kandidat/ka tudi znanje slovenskega znakovnega jezika na nivoju III. stopnje. Kandidat/ka mora imeti vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje. Vlogi priložite potrdilo o izobrazbi, opravljenem ravnateljskem izpitu (v skladu z določbo četrtega in petega odstavka 53. člena ZOFVI ga mora kandidat opraviti v roku enega leta po nastopu mandata), potrdilo o znanju slovenskega znakovnega jezika (znanje mora kandidat/ka pridobiti v roku treh let po nastopu mandata), potrdilo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na pogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev in ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, da proti kandidatu/ki ni uveden postopek zaradi kaznivega dejanja, dosedanje delovne izkušnje, življenjepis in program vodenja Zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 7. 2012. Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite najkasneje do 26. 3. 2012, v zaprti kuverti na naslov: Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljub­ljana, Vojkova cesta 74, 1000 Ljub­ljana, z oznako “Prijava na razpis za direktorja/direktorico”. O izboru bodo kandidati/ke pisno obveščeni/e v zakonitem roku.
Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana