Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 410-1/2012 Ob-1735/12 , Stran 441
Št. 410-1/2012 Ob-1735/12
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/11, z dne 29. 12. 2011), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – ZKme-1, z dne 9. 5. 2008), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v Občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 12/08, z dne 1. 2. 2008), mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj podeželja, št. priglasitve: K-BE176-5880416-2007, z dne 19. 12. 2007 objavlja
javni razpis
za dodelitev sredstev državne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2012
I. Predmet razpisa Predmet razpisa je dodelitev proračunskih sredstev (državnih pomoči) za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ilirska Bistrica v letu 2012. Okvirna višina razpisanih sredstev za navedene ukrepe znaša za skupinske izjeme 51.600,00 evrov in za pomoči po pravilu »de minimis« 12.100,00 evrov. II. Splošne določbe in osnovni pogoji za kandidiranje Upravičenci: Upravičenci po tem razpisu so navedeni pri vsakem namenu razpisa. Splošne finančne določbe: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro­izvodnjo, ureditev pašnikov in trajnih nasadov, naložbe v čebelarsko primarno dejavnost, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, izvedba programov izobraževanja oziroma katerakoli druga dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2012 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva ne sme biti začeta pred izdajo upravnega akta (odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev. Upravičeni stroški po tem razpisu so tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje upravnega akta do 9. novembra 2012 (zadnji rok za oddajo zahtevka za izplačilo državne pomoči). 2. Dokazila/plačani računi za izvedene aktivnosti, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja. 3. Za pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« se upoštevajo upravičeni stroški od 1. 1. 2012 do 9. 11. 2012. III. Nameni razpisa Pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) A. Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno pro­izvodnjo A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko pro­izvodnjo Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001110 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro­izvodnjo – posodabljanje kmetijskih gospodarstev: 21.000,00 evrov; proračunska postavka 4001111 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro­izvodnjo – trajni nasadi: 10.500,00 evrov. Sofinancirajo se: 1. naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke) za prirejo mleka, jajc in mesa, 2. naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo, 3. nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško opremo, 4. prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oziroma prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, 5. nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo. V skladu s 7. točko 4. člena Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006 se pomoči ne dodelijo za naslednje naložbe: nakup pro­izvodnih pravic, živali in letnih rastlin, zasaditev letnih rastlin, drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %, za preproste naložbe za nadomestitev, za tekoče stroške pro­izvodnje, za pro­izvodnjo pro­izvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne pro­izvode. Upravičeni stroški: – stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom dobrega počutja živali, temelječih na zakonodaji Skupnosti, stroški novogradnje in adaptacije hlevov, stroški nakupa in montaže tehnološke opreme (za krmljenje, molžo, izločke …), – nakup materiala, opreme in stroški novogradnje oziroma adaptacije pomožnih živinorejskih objektov (razen sofinanciranja adaptacije gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standardov Nitratne direktive), – stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali postavitve oziroma prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava izvedbenega načrta za zasaditev novega trajnega nasada, priprava zemljišča, nakup in postavitev opore, nakup mreže za ograjo, nakup večletnega sadilnega materiala, nakup in postavitev mrež proti toči), – stroški nakupa in postavitve rastlinjaka in plastenjaka s pripadajočo opremo, – stroški izdelave dokumentacije naložbe na kmetiji. Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Ilirska Bistrica in niso podjetja v težavah. Pogoji za pridobitev sredstev: – dokazilo o lastništvu kmetijskega gospodarstva oziroma zemljišča (posestni list) ali najemno pogodbo sklenjeno za najmanj 5 let in soglasje lastnika za izvedbo naložbe, – ustrezno upravno dovoljenje za izvedbo investicije/načrti, – za sadovnjake veljajo državni predpisi in zasaditev na sadjarskih legah, za ostale trajne nasade je pogoj vsaj 0,1 ha površin iste kulture, – v primeru nakupa zemljišča overjeno kupoprodajno pogodbo, – pri naložbi v gradnjo in adaptacijo hlevov je minimalno število živali po vhlevitvi: – govedoreja – 10 GVŽ, – prašičjereja – 10 plemenskih svinj oziroma 25 pitancev, – drobnica – 50 živali, – za namen nakupa kmetijske mehanizacije, priključkov in opreme za primarno pridelavo je minimalni pogoj 4 ha primerljivih kmetijskih površin v obdelavi (dokazilo o kmetijskih zemljiščih v uporabi – GERK). Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali – 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov (GERK 1222) ali – 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali – 200 m2 pro­izvodnih površin pri pridelavi gob ali – 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali – 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin (GERK 1321). Znesek na predloženem predračunu oziroma predloženih predračunih ob vložitvi vloge mora biti najmanj 2.000,00 evrov brez DDV. Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna dokumentacija, obrazec 1 – Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno pro­izvodnjo, – pravnomočno gradbeno dovoljenje (če gre za gradnjo objekta) oziroma drugo ustrezno upravno dovoljenje s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, – potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje v skladu z veljavno zakonodajo, – potreben načrt skladišča za krmo oziroma pomožnih živinorejskih objektov s pripadajočo opremo s popisom del, opreme in tehnologijo v skladu z veljavno zakonodajo, – potreben načrt za postavitev in ureditev rastlinjaka s pripadajočo opremo v skladu z veljavno zakonodajo, – plan izvedbe oziroma dokončanja investicije s finančno konstrukcijo naložbe, – po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati standard za dobro počutje živali, – dokazilo o lastništvu za parcele, kjer bo postavljen trajni nasad oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje ter izjavo lastnika zemljišča, da dovoli poseg, kolikor to ni razvidno iz zakupne pogodbe, – ponudbe oziroma predračune ali druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, ki morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva, predračuni združenj za medsosedsko pomoč se ne upoštevajo, – ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001109 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro­izvodnjo – pašniki: 10.500,00 evrov. Sofinancirajo se: – stroški ureditve pašnika (odstranjevanje skal, zarasti, ravnanje zemljišč, nasipanje, stroški strojnih storitev), – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Upravičeni stroški: – stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov, – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino, – stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, – stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov, ki vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %. Pogoji za pridobitev sredstev: – najmanjša velikost pašnika je 1 ha, največja pa 30 ha, – najmanjša obtežba pašnika je 0,2 GVŽ na ha, največja pa 1,8 GVŽ na ha. Iz predloženega načrta mora biti razviden znesek naložbe v višini najmanj 1.000,00 evrov brez DDV. Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe. Upravičenci: kmetijska gospodarstva, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/2004 in so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Ilirska Bistrica in niso podjetja v težavah. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izpolnjeno vlogo na obrazcu razpisna dokumentacija, obrazec 1 – Sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno pro­izvodnjo, – izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše (iz načrta mora biti razvidna površina pašnika in stalež živine, drobnice), – ureditveni načrt potrjen s strani ustrezne strokovne službe, – ponudbe, predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, predračuni združenj za medsosedsko pomoč se ne upoštevajo, – ustrezno upravno dovoljenje za poseg v prostor, – mapno kopijo z vrisano lokacijo pašnika oziroma namakalnega sistema, – dokazilo o lastništvu za parcele, kjer bo postavljena pašna ograja oziroma namakalni sistem oziroma dokazilo o zakupu zemljišč za vsaj petletno obdobje ter izjavo lastnika zemljišča, da dovoli poseg, kolikor to ni razvidno iz zakupne pogodbe, – ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. A3. Spodbujanje programov in razvoja čebelarstva Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001120 – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno pro­izvodnjo – spodbujanje čebelarstva: 4.000,00 evrov; – naložbe v razvoj čebelarske primarne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica. Specifični pogoji upravičenosti: Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, – priložiti ustrezna dokazila – predračune za načrtovani nakup opreme, – so čebelarji s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica, ki se ukvarjajo s čebelarsko dejavnostjo. Upravičeni stroški: – stroški nakupa čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov za pridelavo medu v skladu z zakonskimi zahtevami, ki jim morajo čebelarji zadostiti (predvsem panji ter posode iz nerjaveče kovine oziroma iz materialov, ki so netoksični in nerjaveči). Sofinancira se do 40 % upravičenih stroškov naložbe. B. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001104 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu- izobraževanje kmetov: 5.200,00 evrov, proračunska postavka 4001106 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu – sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva: 4.400,00 evrov. Sofinancirajo se: 1. programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije registrirane za izvajanje teh aktivnosti na področju kmetijstva, 2. izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj). Upravičeni stroški: – stroški organiziranja programov, izobraževanj, krožkov, tečajev, prikazov, strokovnih ekskurzij za usposabljanje in izobraževanje kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, – stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – stroški udeležbe forumov, razstav in sejmov, – potni stroški, – stroški najemnin razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene v okviru tekmovanj, do 250,00 € na nagrado in zmagovalca, – publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o pro­izvajalcih iz Občine Ilirska Bistrica ali pro­izvajalcih danega pro­izvoda, če so informacije in predstavitev nevtralni in imajo zadevni pro­izvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje …). Sofinancira se do 100 % stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: – neprofitne organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica, – registrirana stanovska (društva) in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in gozdarstva na območju Občine Ilirska Bistrica. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo na obrazcu razpisna dokumentacija, obrazec 3 – Sofinanciranje tehnične podpore v kmetijstvu, – finančno ovrednoten letni program dela izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti, predračune oziroma druga ustrezna dokazila, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …), – ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« (Uredba komisije (ES) št. 1998/2006) C. Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001105 – Zagotavljanje tehnične podpore v gozdarstvu – izobraževanje kmetov na področju gozdarstva: 1.600,00 evrov Sofinancirajo se: – programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine pro­izvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj), – izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva. Upravičeni stroški: – stroški organiziranja programov usposabljanja in izobraževanja, – stroški udeležbe in organizacije na forumih, tekmovanjih, delavnicah, strokovnih ekskurzijah, – potni stroški, – najemnine razstavnih prostorov, – simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih (do vrednosti 250,00 evrov na nagrado in zmagovalca), – stroški izdaje publikacij, katalogov (ki predstavljajo dejanske podatke o gozdarstvu v Občini Ilirska Bistrica). Neupravičeni so stroški stalnih ali občasnih storitev (običajni operativni stroški, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje …). Sofinancira se do 100 % stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu – gozdarju ali članu družine ni dovoljeno). Upravičenci: – organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti v okviru tehnične pomoči na področju gozdarstva in delujejo na območju Občine Ilirska Bistrica, – registrirana stanovska (društva) in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na področju gozdarstva na območju Občine Ilirska Bistrica. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 4 – Sofinanciranje tehnične podpore v gozdarstvu, – finančno ovrednoten letni program dela izvajalca, z navedbo izobraževanj, usposabljanj, informiranj ali drugih aktivnosti, predračune oziroma druga ustrezna dokazila, – dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra, izpisek iz registra društev …), – ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. D. Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah Višina razpisanih sredstev: proračunska postavka 4001112 – Naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji: 10.500,00 evrov. Sofinancirajo se naložbe za naslednje namene: – predelava kmetijskih pro­izvodov (sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa, zelišč, gozdnih sortimentov, medu in čebeljih izdelkov), – turizem na kmetiji, – izvajanje dejavnosti (storitve in izdelki), povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji (peka v kmečki peči, kovaštvo, izdelava košar, izdelki iz zelišč in dišavnic), – neposredna prodaja kmetijskih pro­izvodov na kmetijah, – storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem, – pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov energije na kmetiji. Upravičeni stroški: – stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro­izvodov, ki jo izdela za to pristojna institucija, – stroški nakupa nove oziroma rabljene opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro­izvodov, – stroški materiala in del za gradnjo ali obnovo objekta za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih pro­izvodov, promocija, – stroški promocije in trženja dopolnilne dejavnosti (udeležba na sejmih, razstavah, forumih, publikacije), – stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih povezanih z dopolnilno dejavnostjo. Sofinancira se do 50 % upravičenih stroškov naložbe. Upravičenci: Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva s stalnim prebivališčem v Občini Ilirska Bistrica, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Ilirska Bistrica. Pogoji za pridobitev sredstev: vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge v lasti najmanj 1 ha primerljivih zemljišč ali v zakupu najmanj 5 ha primerljivih zemljišč. Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo: – vlogo, na obrazcu razpisne dokumentacije, obrazec 2 – Naložbe v dopolnilno dejavnost, – ponudbe, predračune oziroma druga dokazila o predvidenih stroških (nakup opreme, gradbena in obrtniška dela), predračuni združenj za medsosedsko pomoč se ne upoštevajo, – kopijo dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti (v primeru, da dopolnilna dejavnost še ni registrirana, morajo prejemniki sredstev registrirati dopolnilno dejavnost v roku enega leta od prejema državne pomoči, v skladu s predpisi), – pisno izjavo o faznosti investicije iz katere bo razvidno, da je investicija s katero se kandidira na ta javni razpis del investicije za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, – ostalo dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. IV. Obdobje in čas za izvedbo aktivnosti Investicija oziroma dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2012 in bo predmet prijave na ta javni razpis: 1. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po uredbi za skupinske izjeme velja, da ne smejo biti začeti pred izdajo upravnega akta (odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, 2. za ukrepe, ki spadajo v pomoči dodeljene po pravilu »de minimis« velja, da so lahko začeti pred izdajo upravnega akta (odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev, vendar ne pred 1. 1. 2012. Vsi razpisani ukrepi pa se morajo smiselno zaključiti do 9. novembra 2012 (npr. zaključena ena izmed faz investicije na kmetiji, zaključeno izobraževanje), upravičenci pa morajo v primeru odobritve sredstev, dokazila o plačilu računov za dokončno izvedena dela oziroma aktivnosti, skupaj s poročilom o izvedenih aktivnostih, zahtevkom za izplačilo sredstev ter seznamom prejemnikov dostaviti najkasneje do petka, 9. novembra 2012 V. Rok za predložitev vlog in način predložitve Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo vložene osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica do vključno 23. 3. 2012, do 9. ure. Na hrbtni strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov vlagatelja. Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis – Kmetijstvo 2012«. V primeru, da vlagatelj oddaja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v svoji ovojnici. Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna: – obrazec razpisne dokumentacije, ki je objavljen za posamezni razpisan ukrep, mora biti pravilno in popolno izpolnjen, – priložena morajo biti obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezni razpisan ukrep, – vloga mora biti poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila tega javnega razpisa, – v postopek izbora ne bodo uvrščene vloge prijaviteljev, ki niso realizirali odobrene, pogodbeno dogovorjene investicije, s katero so konkurirali na javnemu razpisu v letih od 2008 do 2011, brez utemeljenega razloga oziroma nastopa višje sile ali o utemeljenih razlogih ali nastopu višje sile niso obvestili dajalca državne pomoči. VI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Vloge prispele na javni razpis odpira in obravnava strokovna komisija, imenovana s strani župana. Če komisija ugotovi, da so v postopku dodelitve državne pomoči potrebne še druge listine oziroma dokazila, pristojna strokovna služba občinske uprave na predlog komisije pozove prosilca, da jo v roku 8 dni dopolni. Če prosilec vloge v roku ne dopolni ali v tem roku ne zaprosi za podaljšanje roka oziroma pristojnega organa ne obvesti o nastalih objektivnih okoliščinah, se vloga s sklepom kot nepopolna zavrže. Predlog o upravičenosti dodelitve sredstev komisija predloži v potrditev županu. Na osnovi potrjenega predloga za razdelitev sredstev bo pristojna služba občine v osmih dneh izdala odločbo o dodelitvi sredstev, ki bo vsebovala določbe o namenu, upravičenih stroških ter višini dodeljenih sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo izvedbe plačil ter medsebojne pravice in obveznosti. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen s tem javnim razpisom, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku določenemu za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). VII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali pa v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak delovni dan od 8. do 14.30, ob sredah pa do 17. ure, do izteka prijave na javni razpis. VIII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije dobijo zainteresirani na tel. 05/71-12-315, osebno pri Tanji Šajina (pisarna št. 1/III) ali na elektronskem naslovu: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si.
Občina Ilirska Bistrica