Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

Št. 8016-1/2012-8 Ob-1798/12 , Stran 436
Št. 8016-1/2012-8 Ob-1798/12
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR – 2, Uradni list RS, št. 20/11), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 3/11) v nadaljevanju: UMZDRO, Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 23. 7. 2009 (v nadaljevanju: Splošni pogoji sklada) ter Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja za leti 2012 in 2013, iz postavk za leto 2012 objavlja
javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
I. Predmet razpisa: 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta. Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,3 (to so občina Ljub­ljana, Novo mesto, Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo šele na tretji rok. 2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojilnih sredstev je 9.000.000,00 EUR, od česar je namenjenih: a) 8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi stroške priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije) – namen INV in b) 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij, kolikor so to samostojni projekti – namen ŠTU. II. Pogoji dodeljevanja: 1. Vlagateljice projekta in upravičenke do sredstev so občine v Republiki Sloveniji. Sklad bo za izbrani projekt, na podlagi odločbe o odobritvi sredstev s posamezno občino sklenil pogodbo. 2. Področja, na katera se projekti lahko nanašajo: 1. vodooskrba, 2. podjetništvo, 3. komunalna infrastruktura, 4. zdravstvo, 5. šport in kultura, 6. objekti v občinski lasti (nakup, gradnja, obnova in vzdrževanje), 7. cestno omrežje, 8. okolje in prostor, 9. šolstvo, 10. socialno varstvo, 11. trajnostna raba energije. 3. Upravičeni stroški: a) za namen INV – investicijski projekti: lahko nastajajo po 1. 1. 2011. To so: – stroški nakupa zemljišč, – gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije, – nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let) in – v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del investicije; b) za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 1. 1. 2012. Sem spadajo: – stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij – strošek investicijske in projektne dokumentacije (npr. DIIP – dokument identifikacije invest. projektov, investicijski program, poslovni načrt, PGD – projekt za gradbeno dovoljenje …). 4. Neupravičeni stroški so: – strošek davka na dodano vrednost, – nakup objektov ter opreme pod leasingom in – poplačilo že obstoječih posojil. III. Splošni pogoji: a) za oba namena (INV in ŠTU): – Vlagateljica mora predložiti zahtevo za posojilo na obrazcu, vrste Cs s pripadajočimi prilogami. – Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagateljico in prijavljeni projekt. – Upravičenka mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do sklada. – V primeru pozitivne odločbe o izboru bo upravičenka pri KD Banki d.d. podpisala posojilno pogodbo. – Upravičenka se s pogodbo o dodelitvi sredstev zaveže, da bo zagotovila primeren prostor za namestitev oznake sklada (v primeru, da želi upravičenka zaradi estetske skladnosti ali celostne podobe namestiti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij in/ali izvedbe, lahko to po predhodnem soglasju sklada izvede na svoje stroške, in da bo sklad ustrezno obvestila o aktiviranju projekta ter ob informiranju širše javnosti o projektu (ob otvoritvi, tiskovni konferencah, člankih …), podala informacijo o sodelovanju sklada pri projektu. – Spodbude so namenjene za isti projekt največ enkrat, izplačilo pa je mogoče opraviti v tranšah. – Spremljanje odobrenih projektov: – Upravičenka je skladu dolžna poročati o projektu, in sicer v roku 1 meseca po zaključku projekta. V ta namen skladu predloži Poročilo o zaključku projekta (obrazec je v razpisni dokumentaciji). Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi in pogodbi. – Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenih sredstev. Upravičenka se v pogodbi zaveže, da bo omogočila nadzor nad porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali se je sredstva odtujilo, ima sklad pravico odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo). – Sklad lahko od upravičenke zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu. – Projekt mora izkazovati vpliv na ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja, oskrbe prebivalstva ali gospodarstva občine z razvojno infrastrukturo. – Pri tem mora zasledovati vsaj enega od naslednjih ciljev: – izboljšanje komunalne infrastrukture, – izboljšanje socialne infrastrukture, – izboljšanje lokalnega cestnega omrežja, – izgradnja regionalne javne infrastrukture, – boljša kvaliteto bivanja, – večji poudarek skrbi za okolje in – pozitiven vpliv na gospodarski razvoj. b) Izključno za namen INV – investicije: – Vlagateljica mora k vlogi priložiti investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). – Vlagateljica mora imeti za investicijo pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-te, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja. – Skrajni rok za dokončanje investicijskega projekta je do 31. 12. 2014 in bo za posamezni projekt opredeljen v odločb in pogodbi. – Vse vloge s projekti z negativnim denarnim tokom in ekološko sporni projekti se v skladu s tretjim odstavkom 30. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, kot neutemeljene zavrnejo. Izjema, glede negativnega denarnega toka so le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov projekt upravičen. c) Izključno za namen ŠTU – študije: – Skrajni rok za dokončanje študije oziroma projekta je praviloma do 31. 12. 2012 in bo za posamezni projekt opredeljen v odločb in pogodbi. IV. Finančni pogoji: 1. Projekti lahko s strani sklada pridobijo sredstva v skupni višini do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. 2. Za prijavo mora vlagateljica predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 6.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošena sredstva morajo biti v višini najmanj 5.000,00 EUR oziroma največ: a) za namen INV: 1.000.000,00 EUR in b) za namen ŠTU: 50.000,00 EUR. Prav tako skupna višina zadolženosti posamezne vlagateljice do sklada ne sme presegati 10 % vrednosti namenskega premoženja sklada, ki je vpisano v sodni register (10 % vrednosti na dan 31. 12. 2011 znaša 9.409.702,64 EUR). 3. Posojila se dodeljujejo v evrih. Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem) praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 4. Upravičenka mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko vrednostjo projekta. 5. Posojilni pogoji: – skupna doba vračila posojila je do 15 let (z vključenim moratorijem), – znotraj skupne dobe vračanja, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, upravičenka lahko pridobi oziroma koristi največ do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo pogodbe, – pred podpisom pogodbe se upravičenka moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja, – obresti v času moratorija se plačujejo, – skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine odobrenega posojila in sta podrobno razdelana v povabilu k oddaji vloge. 5.1 Obrestna mera: a) Euribor (trimesečni) + 0,25 % letno za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 manjši od 0,83 glede na UMZDRO, b) Euribor (trimesečni) + 0,35 % letno za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 med vključno 0,83 in vključno 1,17 glede na UMZDRO; c) Euribor (trimesečni) + 1,00 % letno za projekte v občinah, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,18 glede na UMZDRO. 6. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenko. 7. Zahtevana dokumentacija pred sklepanjem pogodbe, ki jo upravičenka posreduje: 7.1 KD Banki d.d.: – pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v tekočem letu in – ustrezno dokumentacijo za zavarovanje posojila. 8. Posojilo upravičenka praviloma zavaruje z menicami. 9. Črpanje posojila je dokumentarno z nakazilom sredstev na račun občine. Možno je tudi fazno črpanje sredstev. Celotno dokumentacijo za črpanje posojila pred izvedbo črpanja upravičenec posreduje skladu. Upoštevajo se zneski brez DDV. – Črpanje posojila bo možno po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja ter predložitvi naslednje dokumentacije: – zahtevka za nakazilo, – izvirnikov računov in situacij z datumom opravljanja storitve, oziroma odpreme blaga po 1. 1. 2011 za namen INV in po 1. 1. 2012 za namen ŠTU; izvirnikov pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po 1. 1. 2011 za namen INV in po 1. 1. 2012 za namen ŠTU. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenke. V primeru kopij dokumentov sklad na podlagi predloženih originalov, s pripisom in podpisom potrdi, da je kopija istovetna originalu. – V primeru refundacije že plačanih računov, situacij, pogodb in predračunov je potrebno priložiti potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni račun, potrjene kompenzacije …). – V primeru nakazil sredstev na račun občine za še neplačane račune, situacije, pogodbe in predračune mora občina le-te plačati v roku 30 dni in skladu oziroma banki v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati potrdilo o plačilu, najmanj v višini črpanega posojila. Kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatralo, da so sredstva porabljena nenamensko in je to razlog za odpoved pogodbe ter vračilo sredstev skladu. 10. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih 11. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve odločbe o odobritvi sredstev. Rok črpanja odobrenega posojila je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenke oba roka tudi podaljša. Upravičenka mora skleniti pogodbo in črpati sredstva v letu, za katero je pridobila soglasje k zadolžitvi občine. 12. Če upravičenka, ki so ji bila sredstva odobrena, ne bo pristopila k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenka enostransko odstopila od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. Prav tako se bo upoštevalo, da je upravičenka enostransko odstopila od odobrenega posojila, kolikor ne bo v določenem roku dostavila ustrezne dokumentacije za črpanje. Če se upravičenka v roku za sklenitev pogodbe, ki je naveden v odločbi, nanj ne odzove, se na podlagi 4. točke 42. člena Splošnih pogojev upošteva, da je umaknila vlogo. V. Vsebina vloge: Obvezna dokumentacija za prijavo: a) za oba namena INV in ŠTU: – sklep o potrditvi študije oziroma projekta s strani pristojnega organa, – s strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe glede na namen INV ali ŠTU (priloga 3 v razpisni dokumentaciji): – kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu; b) dodatno za namen INV: – ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo Cs- INV – s podpisom in žigom (obrazec je v razpisni dokumentaciji, – izjava (priloga 1 v razpisni dokumentaciji), – kratek opis projekta v obsegu do ene A4 strani (priloga 2 v razpisni dokumentaciji), – lokacija naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije), – investicijski program oziroma ustrezna investicijska dokumentacija, izdelana v skladu z veljavnimi predpisi – Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Projekti morajo v skladu z drugim odstavkom 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja izkazati vpliv na ohranjanje ali ustvarjanje novih delovnih mest ali izboljšanje stanja okolja ali oskrbo prebivalstva ali gospodarstva občine z razvojno infrastrukturo. Investicijski program mora biti v skladu s prijavljenim projektom. Finančna konstrukcija mora vsebovati predvideno posojilo sklada. – Poročilo o že izvršenih delih, – gradbeno oziroma ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost in – kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da je oziroma bo projekt na varovanem območju (obvezna priloga le v primeru, ko je oziroma bo investicija na varovanem območju). c) Dodatno za namen ŠTU: – ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo Cs- ŠTU – s podpisom in žigom (obrazec je v razpisni dokumentaciji, – izjava (priloga 1 v razpisni dokumentaciji) – za študije ter presojo upravičenosti, izvedljivosti in vplivov na okolje: dispozicijo projekta, – za prostorsko in tehnično dokumentacijo: projektna zasnova, – dokument, ki izkazuje vključenost projekta v proračun občine oziroma v načrt razvojnih programov. d) Neobvezne priloge v fazi prijave na razpis (za oba namena INV in ŠTU). – Morebitne že sklenjene pogodbe, računi, situacije in predračuni. VI. Merila za izbiro projektov: Merila za izbiro: a) za namen INV – skupaj št. točk 100 lokacija projekta – 30 točk, kakovost prijavljenega projekta – 40 točk, regionalni vpliv in izvedljivost projekta – 30 točk. b) za namen ŠTU – skupaj št. točk 80 lokacija projekta – 30 točk, vrsta projekta ali študije – 30 točk; izvedljivost projekta – 20 točk. Podrobneje razdelana merila so navedena v povabilu k oddaji vloge. Na osnovi ocene bo komisija projekte razvrstila v prioritetno listo glede na zbrano število točk. Financirani bodo projekti z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev. V primeru odstopa upravičenke od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednji upravičenki/kam glede na zbrano število točk, vendar le na osnovi vloženih odstopov do konca meseca oktobra 2012. Kolikor bodo projekti pri ocenjevanju dosegli isto število točk, bodo imeli prednost pri izbiri tisti projekti, ki bodo zbrali večje število točk, po naslednjem vrstnem redu sledečih meril za izbor vlog: 1. lokacija projekta (za oba namena – INV in ŠTU), 2. kakovost prijavljenega projekta, vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih (za namen INV) ali vrsta projekta ali študije (za namen ŠTU), 3. regionalni vpliv in izvedljivost projekta (za namen INV) ali izvedljivost projekta (za namen ŠTU). V primeru, da zadnje uvrščeni projekti tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo imel prednost pri izbiri tisti projekt, ki je bil oddan prvi (upošteva se datum in ura oddaje projekta priporočeno na pošto ali datum in ura oddaje projekta osebno na sklad). VII. Rok in način prijave: Za oddajo prijav velja: – poštni žig na oddani priporočeni pošiljki in – vloga, oddana osebno na sedežu sklada, do posameznega roka, do 14. ure. Roki za oddajo prijav so: prvi rok je 11. 4. 2012, drugi rok je 1. 6. 2012 in tretji zadnji rok je 31. 8. 2012. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje bo najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno in bo potekalo do porabe sredstev. Takoj ko bodo sredstva v celoti razdeljena, bo sklad to objavil na svoji spletni strani. Vlagateljice vložijo vloge na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica Popolna vloga v skladu z razpisnimi pogoji (vsaka posebej) mora biti dostavljena na zgornji naslov, v zaprti ovojnici, z oznako »Ne odpiraj« s pripisom: »Cs- INV« ali »Cs- ŠTU«. Na ovitku mora biti jasno naveden naziv in naslov vlagateljice (vzorec ovojnice je v razpisni dokumentaciji). Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku, finančni zahtevek prikazan v skupni evropski valuti (EUR). Razpisna dokumentacija vsebuje: A. povabilo k oddaji vloge (navodila za izdelavo vloge, posojilni pogoji, merila, koeficient razvitosti občin za leto 2012, vzorec zahtevka in ovojnice ter obrazec za poročanju o projektu); B. prijavni obrazec (za namen Cs –INV in za namen Cs-ŠTU); C. priloge (izjava vlagatelja, kratek opis projekta, vzorec posojilne pogodbe). Razpisno dokumentacijo se dobi na sedežu Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka razpisa, vsak dan, od 9. do 12. ure, osebno. Javni razpis in razpisna dokumentacija se nahajata tudi na spletni strani sklada: http://www.regionalnisklad.si/ ali http://www.regionalnisklad.si/obcine. Prijavni obrazec je izdelan v obliki elektronskega obrazca. Informacije lahko zainteresirani pridobijo v Sektorju za izvajanje spodbud: tel. 01/836-19-53, vsak delavnik, v času uradnih ur. VIII. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji sklada, ki so objavljeni na spletni strani: http://www.regionalnisklad.si/predpisi 1. Vlagateljice, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku do 8 dni od odpiranja pisno pozvala, da jih dopolnijo v zahtevanem roku. 2. Vloge, ki jih vlagateljica v roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne bo dopolnila, bodo kot nepopolne zavržene. 3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se uvrstijo v naslednji razpisani rok, kolikor pa tega ne bo več, se bodo zavrgle. 4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 5. Vloge, pri katerih vlagateljice nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do sklada, se zavržejo. Kolikor sredstva po posameznem namenu ne bodo razdeljena med vlagateljice, se lahko prenesejo na drug namen. O prenosu sredstev med namenoma, na podlagi izkazanega povpraševanja, odloča direktor sklada. Prenos sredstev se lahko opravi že po prvem odpiranju, če povpraševanje po sredstvih posameznega namena presega ponudbo na tem namenu, medtem ko po drugem namenu ostajajo sredstva neporabljena. Prenos med namenoma in stanje sredstev za naslednje odpiranje se objavi na spletnih straneh sklada. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo predloga za odločanje imenuje direktor sklada. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Strokovna komisija v primeru projekta z investicijsko vrednostjo nad 150.000 EUR (brez DDV) pridobi dve oceni. Komisija lahko k delu pritegne zunanje sodelavce oziroma institucije. V primeru dveh ocen iste vloge, se kot končna ocena upošteva povprečje dveh ocen. O odpiranju vlog in izboru vlagateljic bo komisija vodila zapisnik. Podatki iz dokumentacije, ki jih vsebuje vloga, so uradna tajnost. 6. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev več, kot je na razpolago sredstev, komisija za pregled in obravnavo prispelih vlog na podlagi vrednotenja projektov oblikuje prednostni vrstni red vlagateljic za dodelitev sredstev. Pri tem bodo projekti občin, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2012 enak ali višji od 1,3, razvrščeni glede na število točk, vendar za projekti ostalih občin. Komisija bo na podlagi iz prejšnjega odstavka lahko predlagala odobritev sredstev vlagateljicam iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000 EUR, zato dodelitev v višini 25.000 EUR). Vloge vlagateljic, katere ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, bodo kot neutemeljene zavrnjene. Vlagateljice bodo o obravnavi vlog pisno obveščene z odločbo praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. Za dodelitve, višje od 500.000 EUR, poda soglasje tudi Nadzorni svet sklada. Hkrati z izdano pisno odločbo o pozitivni rešitvi sklad izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih posojilih, ki vsebuje: – kraj in mesto sklepanja pogodbe, – rok za sklenitev pogodbe in – potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 7. O pritožbi zoper odločbo odloča pristojno ministrstvo.
Slovenski regionalno razvojni sklad

AAA Zlata odličnost