Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2012 z dne 9. 3. 2012

Kazalo

728. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 1579.

Na podlagi 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09, 36/10) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 9. redni seji dne 17. 2. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec se spremeni 1. člen, tako da se glasi:
»S tem pravilnikom Občina Trebnje (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) kot ustanoviteljica ureja postopek vpisa in sprejemanja otrok v Vrtec Trebnje in Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber z dislociranimi enotami (v nadaljevanju besedila: vrtec) in določa sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok kot tudi vodenje centralne evidence vpisanih otrok ter centralnega čakalnega seznama.«
2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o predvidenem številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o predvidenem številu prostih mest v vrtcu z več enotami pa mora vrtec objaviti predvideno število prostih mest po letnikih rojstva in po posameznih enotah.«
3. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Za vpis otrok v vrtca iz 1. člena tega pravilnika se izvede enoten vpis otrok v vrtca in vzpostavi centralna evidenca vpisanih otrok v vrtca.
V ta namen občina vzpostavi in vzdržuje enoten informacijski sistem za vpis otrok (v nadaljevanju: informacijski sistem).
Enoten vpis otrok v vrtca na območju občine poteka na način, pod pogoji in postopku, ki je določen s tem pravilnikom.«
4. člen
Doda se nov 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
Posamezni vrtec vzpostavi evidenco vpisanih otrok in evidenco vključenih otrok.
Občina vzpostavi evidenco vpisanih otrok in centralni čakalni seznam.
Evidence iz prejšnjih odstavkov vsebujejo podatke, ki jih določa Zakon o vrtcih.«
5. člen
Drugi in tretji odstavek 4. člena se spremenita tako, da se po novem glasita:
»Izpolnjen obrazec starši oddajo na sedežu vrtca ali svetovalni delavki neposredno ali ga pošljejo z navadno pošiljko na naslov vrtca. Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v 8 dneh po prejemu vloge vnese v informacijski sistem in starše pisno obvesti o prejemu vloge in o šifri, pod katero vodi otroka.
Če starši oddajo nepopolno vlogo, ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge po elektronski pošti, telefonu ali ustno. O tem se zapiše uradni zaznamek. Če vloge ne dopolnijo v dogovorjenem roku, vrtec o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.«
6. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
Za posameznega otroka lahko starši oddajo le eno vlogo za sprejem otroka v vrtec na območju občine.
Starši na vlogi navedejo vrtec, v katerega želijo vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire), vlogo morajo oddati v tem vrtcu.
Starši lahko v vlogi navedejo tudi drugi vrtec, v katerega želijo vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec druge izbire).«
7. člen
Doda se nov 4.b člen, ki se glasi:
»4.b člen
V primeru, da starši oddajo vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni razpis novincev, in v vrtcu ni prostih mest, vrtec starše pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.«
8. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Komisijo iz drugega odstavka 9. člena tega pravilnika imenuje ravnatelj s posebnim sklepom. Sestavljena je iz treh članov, in sicer:
– iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj,
– iz predstavnika staršev, ki ga predlaga Svet staršev in
– iz predstavnika organa Občine Trebnje, pristojnega za predšolsko vzgojo, ki ga predlaga predstojnik občinske uprave.«
9. člen
V 11. členu se črtata drugi in tretji odstavek in se doda novo besedilo, tako da se glasi:
»Za vse vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri oblikovanju prednostnega seznama upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnja tri števila iz EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh števil EMŠO.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedi v vrtce glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v posamezni enoti vrtca in glede na program vrtca, ki se izvaja v vrtcih. Pri tem se upošteva vrtec prve izbire, ki ga je starš navedel na vlogi.
Na navedeni način vrtec oblikuje seznam sprejetih otrok.
Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire, se v skladu s prednostnim seznamom uvrstijo na čakalni seznam.
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam se objavita na oglasni deski in na spletni strani vrtca.
Podatki o otrocih na seznamu sprejetih otrok in čakalnem seznamu se objavijo pod šifro, s katero so starši pisno seznanjeni.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama v začetku novega šolskega leta.«
10. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok tudi med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s centralnega čakalnega seznama, oziroma če je bilo staršem vseh otrok s centralnega čakalnega seznama ponujeno prosto mesto, pa so ga starši odklonili, ali niso sklenili pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.«
11. člen
Doda se nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
Sprejem otrok v vrtce se konča, ko svet zavoda odloči o vseh ugovorih staršev zoper obvestila o sprejemu oziroma o uvrstitvi otroka na čakalni seznam.
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire, se v informacijskem sistemu občine čakalne sezname posameznih vrtcev združi v centralni čakalni seznam. Pri tem se upošteva doseženo število točk, ki ga je določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi vrstnega reda, tudi na centralnem čakalnem seznamu, upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnja tri števila iz EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh števil EMŠO.
Z dnem oblikovanja centralnega čakalnega seznama prenehajo veljati čakalni seznami v posameznih vrtcih.
Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan.
Centralni čakalni seznam vsebuje šifro otroka, pod katero se vodi otroka v centralni evidenci vpisanih otrok, ter skupno število točk na podlagi kriterijev iz 14. člena tega pravilnika.
Centralni seznam se objavi na oglasnih deskah v vseh vrtcih, na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani občine.«
12. člen
Doda se nov 13.b člen, ki se glasi:
»13.b člen
Med šolskim letom se odpre nov oddelek oziroma se prične z aktivnostmi v tej smeri, ko je na čakalnem seznamu dovolj otrok s stalnim prebivališčem v Občini Trebnje, za zapolnitev najmanj enega oddelka (z upoštevanjem fleksibilnega normativa). Otroke iz drugih občin se sprejme le v primeru zapolnitve prostih mest, če ni dovolj otrok iz Občine Trebnje, da ne bodo ostajala prazna mesta.«
13. člen
V 14. členu se doda pod točko 1.c nov kriterij, tako da se novi kriteriji glasijo:
»
+--------------------------------------+------------------------+
|Kriteriji               |Št. točk in obrazložitev|
+---------------------------------------------------------------+
|1. Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)        |
+------+-------------------------------+------------------------+
|a.  |Starši ali eden od staršev ima |12           |
|   |skupaj z otrokom stalno    |            |
|   |prebivališče na območju Občine |            |
|   |Trebnje.            |            |
+------+-------------------------------+------------------------+
|b.  |Starši nimajo stalnega     |6            |
|   |prebivališča v Sloveniji, a  |            |
|   |imajo skupaj z otrokom začasno |            |
|   |prebivališče na območju Občine |            |
|   |Trebnje in je vsaj eden od   |            |
|   |staršev zavezanec za dohodnino |            |
|   |v Republiki Sloveniji     |            |
+------+-------------------------------+------------------------+
|c.  |Ob izpolnjevanju kriterija 1.a |4            |
|   |in 1.b imajo/ima na območju  |            |
|   |Občine Trebnje starši     |            |
|   |prebivališče neprekinjeno   |            |
|   |najmanj od 1. 1. predhodnega  |            |
|   |leta pred javnim vpisom    |            |
|   |novincev            |            |
+--------------------------------------+------------------------+
|2. Zaposlenost (ali status študenta  |10 (obvezna priloga je |
|ali kmeta) obeh staršev oziroma    |potrdilo o zaposlitvi  |
|starša, če gre za enoroditeljsko   |oziroma statusu oziroma |
|družino                |zavarovanju)      |
+--------------------------------------+------------------------+
|3. Zaposlenost (ali status študenta  |6 (obvezna priloga je  |
|oziroma kmeta) samo enega od staršev |potrdilo o zaposlitvi  |
|                   |oziroma statusu oziroma |
|                   |zavarovanju)      |
+--------------------------------------+------------------------+
|4. Otroku, ki mu je bilo odložen   |7            |
|vstop v osnovno šolo         |            |
+--------------------------------------+------------------------+
|5. Otrok je bil uvrščen čakalni    |8 (oblikovani seznam iz |
|seznam v preteklem letu in v vrtec ni |preteklega šol. l.)   |
|bil sprejet, ker tudi med letom ni  |            |
|bilo prostega mesta.         |            |
+--------------------------------------+------------------------+
|6. V vrtec je že vključen otrokov   |1 (evidenca vključenih |
|brat ali sestra in bo vključen tudi v |otrok v vrtec – točkuje |
|naslednjem šolskem letu.       |se vsak otrok)     |
+--------------------------------------+------------------------+
|7. Otrok je že bil vključen v vrtec v |5            |
|Občini Trebnje            |            |
+--------------------------------------+------------------------+
«
14. člen
V 15. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Tudi v primeru, da starši pisno odklonijo ponujeni vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.«
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek se preštevilčijo v četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
15. člen
Naslov šestega poglavja se spremeni tako, da se glasi: »SPREJEM OTROK IZ CENTRALNEGA ČAKALNEGA SEZNAMA«
16. člen
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, se uvrsti na čakalni seznam po prednostnem vrstnem redu. Otroke, ki se naknadno vpisuje v vrtec, se uvrsti v evidenco vrtca po kronološkem zaporedju (datum rojstva otroka za določeno starostno skupino).
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli vrtec s prostim mestom kot eno izmed izbir.
Otrok se v tem času ne nahaja na centralnem čakalnem seznamu.
Starši so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec otroka vrne nazaj na centralni čakalni seznam in pozove k sklenitvi starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega seznama.
Vrtec, ki pozove starše otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju staršev za prenos vloge, ki je bilo dano v vlogi, ob vpisu otroka.«
17. člen
Doda se nov 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
Če starši otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v ponujen vrtec oziroma ne sklenejo pogodbe z vrtcem v roku iz 21.a člena, se ne more šteti, da so umaknili vlogo. Otroka se vrne na centralni čakalni seznam, kjer ostane do vključitve v vrtec, oziroma do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.
Pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto otroku ne pripadajo točke po kriteriju št. 5.«
18. člen
Doda se nov 16.b člen, ki se glasi:
»16.b člen
V primeru, da je bil otrok v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto, otroku pripadajo točke po kriteriju št. 5.«
19. člen
V 17. členu se črtajo prvi, drugi, tretji in šesti odstavek. Dosedanji četrti in peti odstavek se preštevilčita v prvi in drugi odstavek. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru, ko se sprostijo mesta in zanje ni več kandidatov na centralnem čakalnem seznamu, se lahko sprejemajo otroci, za katere so starši vložili vlogo za sprejem med letom. Kolikor je teh vlog toliko kot prostih mest, vlog ni potrebno točkovati. Če pa je teh vlog več kot prostih mest, jih mora obravnavati komisija in določiti nov prednostni vrstni red.«
20. člen
Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
V primeru, da starši umaknejo vlogo za sprejem otroka v vrtec s pisno odpovedjo, se otroka izbriše iz centralnega čakalnega seznama.«
21. člen
Doda se nov 17.b člen, ki se glasi:
»17.b člen
Ne glede na centralni čakalni seznam vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na nova prosta mesta v vrtcu otroke s posebnimi potrebami, za katere so starši predložili odločbo o usmeritvi, in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.«
22. člen
Prvi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli na predpisanem obrazcu. V primeru, da starši oddajo odjavo do 20. v mesecu, se šteje, da je otrok izpisan iz vrtca s prvim dnem naslednjega meseca.«
23. člen
V prehodnih in končnih določbah se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
Dokler velja centralni čakalni seznam, noben vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, razen otrok s posebnimi potrebami, za katero so starši predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ali če straši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec, oziroma ne podpišejo pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe.«
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-4/2012
Trebnje, dne 22. februarja 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.