Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5704. Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane
5705. Uredba o delovnem času v organih državne uprave
5794. Uredba o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja javne železniške infrastrukture in vodenja železniškega prometa
5795. Uredba o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
5796. Uredba o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah

Sklepi

5706. Sklep o določitvi leta 2008 za Trubarjevo leto

Drugi akti

5707. Odločba o imenovanju Ivana Žaberla na mesto vodje okrožnega državnega tožilstva v Celju

MINISTRSTVA

5708. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
5709. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora (2005–2014)
5710. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
5711. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil
5712. Odredba o dopolnitvi Odredbe o prepovedi uporabe cestno-železniških prehodov
5797. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec november 2007
5798. Pravilnik o predložitvi sprejetih občinskih proračunov
5799. Pravilnik o spremembah Pravilnika za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa

BANKA SLOVENIJE

5713. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob predsedovanju Evropski uniji v prodajo in obtok
5714. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika v prodajo in obtok

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5715. Sklep o podrobnejših pravilih naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter naložb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5716. Sklep o spremembi Pravil poslovanja KDD - Centralne klirinško depotne družbe, d.d., Ljubljana

OBČINE

Braslovče

5717. Sklep o začasnem financiranju Občine Braslovče v obdobju januar–marec 2008

Brežice

5718. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
5719. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Brežice za leto 2008

Cerkno

5720. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno

Divača

5721. Spremembe Statuta Občine Divača
5722. Spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača
5723. Obvezna razlaga 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača
5724. Odlok o spremembah Odloka o komunalnem prispevku v Občini Divača
5725. Sklep o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka
5726. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Divača
5727. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Dobrova-Polhov Gradec

5728. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2007
5729. Sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine

Dolenjske Toplice

5730. Odlok o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice
5731. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2007 II
5732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2008 II
5733. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka
5734. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2008
5735. Sklep o spremembi Sklepa št. 602/448/2006-01/06 z dne 8. 3. 2007 o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

Grosuplje

5736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Grosuplje – generalni PUP Občine Grosuplje, in sicer za PPC I/1 in PPC I/2, PPC I/3, I/4, I/6, I/7 in I/8, PPC I/5 in PPC I/9
5737. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1526/6, k.o. Sela
5738. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 2009/5, k.o. Sela
5739. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljišču parc. št. 1497/2, k.o. Slivnica
5740. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2255/6 in parc. št. 2259/4, obe k.o. Slivnica
5741. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 994/9, 1004/6 in 1004/10, vse k.o. Žalna
5742. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na zemljiščih parc. št. 2448/4 in 2448/5, obe k.o. Žalna

Hrpelje-Kozina

5743. Sklep o Razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Hrpelje - Kozina

Idrija

5744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
5745. Sklep o določitvi izhodiščne cene stavbnih zemljišč v Občini Idrija za leto 2008
5746. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Ivančna Gorica

5747. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Muljava
5748. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Muljava
5749. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas
5750. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Gorenja vas
5751. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Stična
5752. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Stična
5753. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Temenica

Juršinci

5754. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juršinci

Kočevje

5755. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Kočevje

Ljubljana

5756. Odlok o določitvi imena ulice na območju Mestne občine Ljubljana
5757. Odlok o spremembi poteka in določitvi imena ulic na območju Mestne občine Ljubljana

Medvode

5758. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2008

Mislinja

5759. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja

Nova Gorica

5760. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica na naslednjega kandidata z liste

Poljčane

5761. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5762. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Polzela

5763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2007
5764. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v obdobju januar–marec 2008

Prebold

5765. Sklep o izvzemu parc. št. 1350/304, k.o. Latkova vas, iz ZN industrijskega območja Gradnja Žalec v Latkovi vasi
5766. Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC

Ptuj

5767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ptuj

Puconci

5768. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Ravne na Koroškem

5769. Odlok o ukinitvi Odloka o skupnem koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kolektorskega sistema s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Rogaška Slatina

5770. Statut Občine Rogaška Slatina
5771. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2008
5772. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Rogaška Slatina
5773. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Rogaška Slatina
5774. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Rogaška Slatina

Sežana

5775. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
5776. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sežana za leto 2008

Slovenj Gradec

5777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2007
5778. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec

Šempeter-Vrtojba

5779. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2007

Škofja Loka

5780. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del območja Grenc v Škofji Loki

Tišina

5781. Sklep o začasnem financiranja Občine Tišina za obdobje januar–marec 2008

Vipava

5782. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2008

Vojnik

5783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin

Zagorje ob Savi

5784. Ugotovitveni sklep o višini povprečne gradbene cene stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Zagorje ob Savi
5785. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za zemljišča in druge javne površine v lasti Občine Zagorje ob Savi
5786. Ugotovitveni sklep o višini povračila za priključitev na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
5787. Ugotovitveni sklep za določitev višine najemnine

Žužemberk

5788. Sprememba in dopolnitve Statuta Občine Žužemberk
5789. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žužemberk za leto 2006
5790. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2007 – rebalans
5791. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
5792. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
5793. Obvezna razlaga Odloka o Prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Žužemberk

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti