Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 110-179/2007-1 Ob-33597/07 , Stran 7901
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB2) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v mestni upravi: mestni inšpektor za ceste (m/ž) v Inšpektoratu, ki se opravlja v nazivu inšpektor svetnik. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba, gradbene smeri; – najmanj 6 let delovnih izkušenj; – državni izpit iz javne uprave; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – strokovni izpit za inšpektorja; – preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku; – državljanstvo Republike Slovenije; – znanje uradnega jezika; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Zaželeno je, da ima kandidat znanje enega svetovnega jezika (angleščina, nemščina) ter je usposobljen za delo z računalnikom. Delovno področje: opravljanje najzahtevnejših in specializiranih nalog inšpekcijskega nadzorstva, vodenje postopkov in izrekanje ukrepov na področju najzahtevnejših nalog inšpekcijskega nadzorstva, izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom o prekrških, načrtovanje akcij s področja dela inšpekcije, oblikovanje navodil, izvajanje in poročanje o prekrškovnih nalogah s področja dela, sodelovanje v projektnih skupinah, vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja na področju najzahtevnejših nalog inšpekcijskega nadzorstva, vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v uradnih prostorih mestne uprave Mestne občine Ljubljana v Ljubljani in na terenu. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave) in strokovni izpit za inšpektorja. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, strokovni izpit za inšpektorja pa, v skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru, najkasneje v enem letu od dneva imenovanja za inšpektorja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo o izpolnjevanju pogoja o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, 4. izjavo o izpolnjevanju pogoja o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, 5. izjavo o opravljenem preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, 6. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Ljubljana pridobitev podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javni natečaj, mestni inšpektor za ceste, številka: 110-179/2007« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Sekretariat mestne uprave, Odsek za upravljanje s kadri, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Mestne občine Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem javnem natečaju bomo objavili na spletnih straneh www.ljubljana.si. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52. Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.