Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5781. Sklep o začasnem financiranja Občine Tišina za obdobje januar–marec 2008, stran 16475.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 30. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je župan Občine Tišina sprejel
S K L E P
o začasnem financiranja Občine Tišina za obdobje januar–marec 2008
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2008, vendar najdlje do 31. 3. 2008, se javna poraba Občine Tišina začasno financira na podlagi proračuna za leto 2007 in za iste programe kot v letu 2007.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2007, to je od 1. januarja do 31. marca 2007.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2007.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu za leto 2007 že začete in so v teku.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se ne sme povečati število zaposlenih glede na stanje 31. december 2007.
6. člen
Prejemki in izdatki ter njihova razporeditev v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Tišina za leto 2008.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2008 oziroma najpozneje do 31. marca 2008.
Št. 032-0028/2007
Tišina, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.