Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Su 010601/07 Ob-33626/07 , Stran 7902
Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami), določbami Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) Okrožno sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: pravosodni sodelavec (vodja vpisnikov). 1. Kraj opravljanja dela: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ul. 14, 2503 Maribor. 2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen čas s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. 3. Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivih: – pravosodni sodelavec I, – pravosodni sodelavec II, – pravosodni sodelavec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III. 4. Pogoji za opravljanje dela: – srednja ali srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri, – strokovni upravni izpit, – izpit iz sodnega reda, – znanje strojepisja, – delovne izkušnje: najmanj 3 leta 6 mesecev, – poznavanje dela z računalnikom. Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami): – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee. 5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti še naslednje izjave: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil sodnega reda, – pisno izjavo o opravljenem strokovnem upravnem izpitu, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – pisno izjavo o državljanstvu Republike Slovenije, – pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – pisno izjavo kandidata, da soglaša z varnostnim preverjanjem. Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Na uradniško delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega izpita iz sodnega reda in strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbire na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv. Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Urad predsednice, Sodna ulica 14, 2503 Maribor, z oznako »javni natečaj«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na naslov: urad@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranemu kandidatu, ki bo izbran na prosto uradniško delovno mesto bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi na spletni strani Okrožnega sodišča v Mariboru. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je mogoče dobiti na tel. 02/234-73-23.