Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5763. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2007, stran 16423.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) je Občinski svet Občine Polzela na 7. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Polzela za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Polzela za leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07) se 2. in 10. člen spremeni tako, da se glasita:
»2. člen
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v EUR|
+--------------------------------------------+-----------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  |  Proračun 2007|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |    3.896.655|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |    3.698.650|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |    2.934.226|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |    2.429.516|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |703 Davki na premoženje      |     340.193|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |     164.517|
|    |storitve              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |706 Drugi davki          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |     764.424|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki |     124.536|
|    |od premoženja           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      9.698|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |712 Denarne kazni         |       150|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in  |       400|
|    |storitev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |     629.640|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |     100.200|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |      2.500|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog   |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč  |      97.700|
|    |in nematerialnega premoženja    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |         |
|    |virov               |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine   |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |      97.805|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |      97.805|
|    |javno finančnih institucij     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    4.085.437|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |     877.322|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     174.251|
|    |zaposlenim             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |      26.659|
|    |socialno varnost          |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     615.032|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |      32.169|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |409 Rezerve            |      29.211|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |    1.295.364|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |410 Subvencije           |      25.037|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |     727.889|
|    |gospodinjstvom           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |     140.702|
|    |organizacijam in ustanovam     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |     400.736|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino   |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |    1.237.490|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |    1.237.490|
|    |sredstev              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |     675.261|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |431 Investicijski transferi    |     435.874|
|    |pravnim in fizičnim osebam     |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |432 Investicijski transferi    |     239.387|
|    |proračunskim uporabnikom      |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |     –188.782|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      43.200|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|75.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |      43.200|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |      42.000|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova       |      1.200|
|    |privatizacije           |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
|    |(440+441+442+443)         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|44.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |440 Dana posojila         |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |         |
|    |in naložb             |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz   |         |
|    |naslova privatizacije       |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |443 Povečanje namenskega      |         |
|    |premoženja v javnih skladih in   |         |
|    |drugih osebah javnega prava    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      43.200|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |         |
|    |(IV.-V.)              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |     150.225|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |     150.225|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |     150.225|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |      42.200|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |      42.200|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |      42.200|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |     –37.557|
|    |RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)    |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)    |     108.025|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX) |     188.782|
+--------+-----------------------------------+-----------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |     –37.557|
|    |12. 2006              |         |
+--------+-----------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Polzela.«
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se bo občina za proračun leta 2007 lahko zadolžila do višine 150.000 EUR, in sicer za namen LC 490-590.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-25/07
Polzela, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.