Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Ob-33924/07 , Stran 7892
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana. 1. Predmet javnega poziva: predmet javnega poziva je zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja filma za študijsko leto 2007–2008. 2. Okvirna vrednost razpisanih finančnih sredstev: 130.000 EUR. 3. Pogoji za sodelovanje v postopku javnega poziva: 3.1. Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljevanju: Filmski sklad) se lahko potegujejo pravne osebe, ki izvajajo univerzitetni študij s področja filma. 3.2. Predlagatelj lahko kandidira samo s študijskim programom, ki vključuje realizacijo filmskih projektov v okviru izobraževanja. Predlagatelj je dolžan najkasneje ob zaključku študijskega leta 2007/2008 Filmskemu skladu izkazati realizacijo sofinanciranih filmskih projektov oziroma realizacijo sofinanciranega programa. 3.3. Predlagatelj lahko kandidira samo s programom, ki vključuje realizacijo filmskih projektov in ki bo potekal oziroma se izvajal v študijskem letu 2007/2008, pri čemer študijsko leto 2007/2008 v tem javnem razpisu zajema obdobje od 1. oktobra 2007 do 30. septembra 2008. 3.4. Predlagatelj lahko kandidira izključno s programom, ki ni namenjen marketingu in ekonomski propagandi. 3.5. Predlagatelj sme kandidirati s programom, ki ne odstopa od splošnih naravno etičnih normativov družbe in javnega reda Republike Slovenije in ne zagovarja nasilja ali odkrito žali človeško dostojanstvo. 3.6. Predlagatelj, ki je z istim programom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more z istim programom potegovati na tem javnem razpisu Filmskega sklada. 3.7. V postopku za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov lahko kandidira in pridobi sredstva predlagatelj, ki je izpolnil vse zapadle pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada. 3.8. Predlagatelj lahko kandidira s programom, ki vključuje realizacijo filmskih projektov v okviru izobraževanja s filmskega področja. 3.9. Predlagatelj je dolžan predložiti dokumentacijo in priloge v slovenskem jeziku. 3.10. Predlagatelj lahko prijavi isti program z istimi filmskimi projekti v času trajanja javnega razpisa samo enkrat. En program predstavlja vsebinsko in formalno zaokrožen študijski program za 1 predmet v okviru študijskega predmetnika predlagatelja, ki vključuje realizacijo najmanj enega ali več filmskih projektov. 4. Merila in kriteriji: pri izboru projektov oziroma programov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izbor projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05). 4.1. Kriteriji in merila za izbor 4.1.1. Pri izboru projektov oziroma programov iz programskega sklopa »akcije« za izobraževanje, Strokovno programska komisija upošteva naslednje kriterije: – Predhodne reference nosilca programa – do 50 točk – Ocena glede na pomen in potrebe strokovne usposobljenosti določenega profila avdiovizualnega sektorja v Republiki Sloveniji – do 50 točk. Maksimalno število dosegljivih točk je 100. 5. Obvezne priloge: Obvezne priloge: 1. izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2007 – 2008, 2. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 1 predlagatelja, da se strinja s pogoji javnega razpisa, vključno z vsebino vzorca pogodbe, 3. izpolnjena, podpisana in ožigosana izjava št. 2, da kot predlagatelj z istim programom ni kandidiral za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji in pridobil proračunskih sredstev ali ne kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, 4. fotokopija statuta univerzitetnega zavoda, 5. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 1 – vsebinski koncept akcije, 6. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 2 – izvedbeni oziroma terminski načrt akcije, 7. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 3 – finančna konstrukcija akcije, 8. izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec št. 4 – reference predlagatelja, 9. predračun za vsak prijavljeni filmski projekt v okviru programa, z navedbo posameznih stroškov. 6. Izbor projektov: strokovna komisija za področje akcij bo ocenila in predlagala upravi v izbor tisti program, ki bo v postopku izbire ocenjen oziroma ovrednoten najvišje. 7. Način ocenjevanja programov oziroma projektov: kriteriji so ovrednoteni s točkami, določenimi v Pravilniku o merilih in kriterijih za izbor programov in projektov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada. Vsako od meril in kriterijev je določeno v razponu točk, skupna ocena projekta je seštevek posameznih točk v okviru posameznih kriterijev ocenjevanja. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2008. Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja eno 1 leto od objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva. Datum odločanja strokovno – programske komisije je 12. 1. 2008. 9. Dokumentacija javnega poziva obsega 9.1. besedilo javnega razpisa, 9.2. prijavni list za zbiranje predlogov za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2007–2008, 9.3. izjave številka 1 do številka 2: – izjava številka 1, – izjava številka 2, 9.4. obrazci od številke 1 do številke 4: – obrazec št. 1, – obrazec št. 2, – obrazec št. 3, – obrazec št. 4, 9.5. vzorec pogodbe za sofinanciranje akcij za izobraževanje s področja filma za študijsko leto 2007–2008. Dokumentacijo razpisa lahko predlagatelji v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od te objave naprej, in sicer med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna stroške poštnine. Dokumentacija razpisa se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti). 10. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti pravilno izpolnjena, podpisana in ožigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji razpisa po vrstnem redu. Predlagatelj mora v celoti izpolnjen prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločeni ovojnici. Predlagatelji, ki kandidirajo z več programi, morajo vlogo za vsak program posebej predložiti v ločeni ovojnici. Vloga mora biti poslana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad Miklošičeva 38/V,1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za javni razpis 2008 za sofinanciranje akcij izobraževanja s področja filma za študijsko leto 2007–2008 do 6. 1. 2008, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: ime pravne osebe in naslov sedeža pravne osebe. Vloge, ki bodo oddane s priporočeno poštno pošiljko po datumu iz prejšnjega odstavka, se bodo štele za prepozne. Filmski sklad bo po postopku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo in dokumentacija javnega razpisa in ki ni izpolnjena v skladu z drugim odstavkom te točke. 11. Sklenitev pogodb: Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji na tem razpisu sklenil ustrezno pogodbo. Kolikor izbrani predlagatelj v roku 15 dni po prejemu poziva Filmskega sklada ne bo vrnil podpisane pogodbe, se bo štelo, da je umaknil zahtevo za sofinanciranje. 12. Pristojni delavec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si. 13. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe lahko vpogledajo v dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38, Ljubljana, vsak dan med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. in 16. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Filmskega sklada, in sicer www.film-sklad.si.