Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5709. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora (2005–2014), stran 16387.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora (2005–2014)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora (2005–2014), št. 05-08/05 z dne 3. 10. 2007, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2014 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Baba - Debela gora, ki meri 6.963,03 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občinah Pivka in Postojna, oziroma v katastrskih občinah Postojna, Matenja vas, Stara vas, Trnje in Jurišče.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Baba - Debela gora je s 1. januarjem 2005 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) lastništvo: 59,1% zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb, 35,4% državnih gozdov, 4,2% občinskih gozdov in 1,3% zasebnih gozdov v lasti pravnih oseb;
B) površina: 5.201,12 ha, od katere je 3.846,82 ha večnamenskih gozdov, 6,97 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 1.344,35 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, in 2,98 ha varovalnih gozdov;
C) lesna zaloga: 244,6 m3/ha, od tega 134,6 m3/ha iglavcev in 110,0 m3/ha listavcev;
D) tekoči letni prirastek: 6,35 m3/ha, od tega 3,37 m3/ha iglavcev in 2,98 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora (2005–2014) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2010, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Baba - Debela gora določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 2.471,34 ha,
– ekološke funkcije na površini 392,16 ha ter
– socialne funkcije na površini 1.375,51 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora (2005–2014) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Baba - Debela gora za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2015 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 201.189 m3, od tega 116.657 m3 iglavcev in 84.532 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 1.272,92 ha,
– nega drogovnjaka na površini 143,13 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 215,20 ha ter zaščita z 1.500 m ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred požari, in sicer vzdrževanje 5 km protipožarnih presek,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred žuželkami, v obsegu 100 delovnih dni,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 36,65 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora (2005–2014) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Baba - Debela gora v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2014 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora (2005–2014).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora (2005–2014) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Baba - Debela gora (2005–2014).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-05-14/01/11
Ljubljana, dne 23. novembra 2007
EVA 2005-2311-0139
Iztok Jarc l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano