Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Ob-33598/07 , Stran 7905
1. Naziv in sedež organizatorja javnega vabila: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič. 2. Opis predmeta prodaje: a) nepremičnina parc. št. 315/4, stavbišče v izmeri 205 m2, k.o. Tržič, ki je vpisana v vl. št. 481, k.o. Tržič; na nepremičnini je zgrajena večstanovanjska hiša na naslovu Čevljarska ulica 6, 4290 Tržič, ki je v zasebni lasti; predmet prodaje je le zemljišče brez večstanovanjske hiše; b) nepremičnina parc. št. 336, stavbišče v izmeri 126 m2, k.o. Tržič, ki je vpisana v vl. št. 481, k.o. Tržič; na nepremičnini je zgrajena večstanovanjska hiša na naslovu Fužinska ulica 6, 4290 Tržič, ki je v zasebni lasti; predmet prodaje je le zemljišče brez večstanovanjske hiše. 3. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. 4. Izhodiščna (izklicna) cena: – nepremičnina pod točko 2.a): 17.302,00 EUR. Cena ne vključuje nobenih davščin, – nepremičnina pod točko 2.b): 10.634,00 EUR. Cena ne vključuje nobenih davščin. Nepremičnini se prodajata skupaj. 5. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo ceno nad izhodiščno (izklicno) ceno, bo Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič pozvala vse enako uspešne ponudnike naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene, in sicer tolikokrat, dokler ne bo dobila ponudnika, ki bo ponudil višjo ceno od ostalih enako uspešnih ponudnikov. 6. Način in rok plačila kupnine za nepremičnino, ki je predmet prodaje: uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačana kavcija se uspešnemu ponudniku oziroma kupcu všteje v kupnino v prodajni pogodbi. 7. Plačilo kupnine v roku iz 6. točke je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina Tržič ima v tem primeru pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javne ponudbe. 8. Nakup na podlagi tega javnega vabila k nakupu se prične po poteku najmanj 15 dni od dneva njegove objave v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, tako da javno vabilo k nakupu velja do 3. 1. 2008 do 11. ure. Pisne ponudbe morajo prispeti do 3. 1. 2008 do 11. ure po pošti oziroma morajo biti do tega roka vročene osebno na naslov: Občina Tržič, Tajništvo občine, Trg svobode 18, 4290 Tržič, v zapečateni kuverti, na kateri je potrebno navesti »Ponudba za nakup nepremičnin parc. št. 315/4 in 336, k.o. Tržič – ne odpiraj«. 9. Ponudniki so dolžni do 3. 1. 2008 do 11. ure plačati kavcijo v višini 10% od izhodiščne cene iz 4. točke. Plačilo kavcije pred začetkom odpiranja ponudb je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo kavcije se izvrši na podračun enotnega zakladniškega računa Občine Tržič, št. 01331-0100006578, ki je odprt pri Upravi RS za javna plačila, Območni enoti Kranj, z navedbo »Kavcija za nepremičnini parc. št. 315/4 in 336, k.o. Tržič«. 10. Odpiranje pravočasnih in pravilno označenih pisnih ponudb bo dne 3. 1. 2008 ob 12. uri, v mali sejni sobi Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, 1. nadstropje. 11. Rok vezanosti na ponudbo: do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 12. Plačana kavcija, brez obresti, bo po končanem postopku javne ponudbe vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. 13. Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji prodaje pri javni uslužbenki Simoni Seliškar, univ. dipl. iur., tel. 04/597-15-27. 14. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič lahko s soglasjem župana Občine Tržič postopek ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, pri čemer povrne stroške ponudnikom v višini izkazanih stroškov. 15. Drugi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati: nepremičnini iz 2. točke lahko kupi fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba. Ponudniki so dolžni ponudbi priložiti naslednje dokumente: – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali fotokopijo osebnega dokumenta za fizične osebe (osebna izkaznica, potni list), – podatke o matični (oziroma EMŠO) in davčni številki ponudnika ter njegovem osebnem oziroma transakcijskem računu, – fotokopijo priglasitvenega lista DURS (le za samostojne podjetnike posameznike), – fotokopijo rednega izpiska iz sodnega registra (le za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva vložitve ponudbe, – notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo za zastopanje pravne osebe, v primeru, da je ne zastopa njen zakoniti zastopnik, – ponujeno ceno, – potrdilo o plačilu kavcije, – pisno in podpisano izjavo, da ponudnik sprejema vse pogoje te javne ponudbe (obvezno izvirnik). Prepozno prispele, nepravilno označene in nepopolne ponudbe Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tržič pri izbiri ne bo upoštevala. 16. Vse stroške v zvezi s prodajo nepremičnin iz 2. točke po tej javni ponudbi nosi kupec. 17. Izročitev predmetov prodaje iz 2. točke v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. 18. Z najugodnejšim ponudnikom bo Občina Tržič sklenila prodajno pogodbo v 8 dneh od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Tržič obdrži njegovo kavcijo. Občina Tržič ima pravico obdržati kavcijo tudi v primerih, ki so določeni v prodajni pogodbi. 19. Za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi bo poskrbel prodajalec. 20. To javno vabilo k nakupu (javno ponudbo) se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.

AAA Zlata odličnost