Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5744. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija, stran 16410.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 8. redni seji dne 6. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju Občine Idrija
1. člen
V Odloku o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (Uradni list SRS, št. 16/86, 17/88, Uradni list RS, št. 56/93, 45/97, 131/03, 45/07) se 2. točka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»2. Idrija – historično jedro s spomeniki:
– cerkev sv. Trojice,
– cerkev sv. Antona s Kalvarijo,
– kapelica sv. Janeza Nepomuka,
– hiša Kosovelova ulica št. 8,
– hiša ulica Vinka Mohoriča št. 1,
– znamenje pri Lazarju – Pot k sv. Antonu št. 20,
– Čipkarska šola, Kosovelova ulica 21,
– Realka, Študentovska ulica št. 16,
– grobnica cerkve sv. Barbare,
– Pot živega srebra – del Prelovčeve ulice.
Idrija s spomeniki:
– cerkev Žalostne Matere Božje z vhodno pokopališko stavbo, obzidjem in stopniščem s kostnico,
– Gozdarska šola, Gregorčičeva ulica 35,
– znamenje pri Kumru – Gorska pot št. 24,
– strojnica jaška Inzaghi,
– Čermak-Špirekova peč.«
2. člen
V 13. člen se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za kulturne in zgodovinske spomenike iz 2. točke 3. člena tega Odloka veljajo naslednji varstveni režimi:
1. Idrija – historično jedro:
Varuje se:
– zgodovinski značaj mesta, podoba stavb, gabariti, oblike strešin, historično kritino, obstoječe arhitekturne detajle,
– tlorisna zasnova objektov,
– odnose med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom,
– pomembnejše prostorske naravne prvine znotraj mesta (parki, potoki itd),
– odnos med naseljem in okolico ter podoba naselja v prostoru,
– pomembne javne vedute v prostoru: grad Gewerkenegg, cerkev sv. Antona, jašek Delo, jašek Frančiške, jašek Inzaghi.
Za spomenike znotraj območja EŠD 182 velja: Dovoljeni so konservatorski in restavratorski posegi na podlagi pripravljenega konservatorskega in restavratorskega programa oziroma kulturnovarstvenega soglasja, ki ga pripravi pristojna OE ZVKDS.
Za ostale posege v prostor so obvezne smernice in soglasja OE ZVKDS. Načela varstva kulturne dediščine se upoštevajo pri prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju, vključujoč občinske podrobne prostorske načrte, posege na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj ter investicijsko-vzdrževalna dela na obstoječih objektih. Izjemo predstavlja javna infrastruktura. Za investicijsko-vzdrževalna dela na javni infrastrukturi smernice in soglasja OE ZVKDS nista potrebna. Posege v prostor in dejavnosti v prostoru je potrebno načrtovati tako, da ne prizadenejo varovanih vrednot in materialne substance dediščine. Posegi v prostor naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali povečanju njene vrednosti.
2. cerkev sv. Trojice:
Varuje se sam objekt in širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.
Prepovedano je:
– objekt poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru,
– spreminjati oblikovanost zunanjščine – arhitekturno členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo, gradiva, barvo, detajle itd.,
– na fasade nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objekta,
– spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb,
– spreminjati komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na javni prostor,
– spreminjati ožjo okolico (pripadajoči odprti prostor) z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo KD možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje,
– izvajati znanstveno raziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi boljše predstavitve objekta.
3. cerkev sv. Antona s Kalvarijo:
Varuje se sam objekt in širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.
Prepovedano je:
– objekt poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru,
– spreminjati oblikovanost zunanjščine – arhitekturno členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo, gradiva, barvo, detajle itd.,
– na fasade nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objekta,
– spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb,
– spreminjati komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na javni prostor,
– spreminjati ožjo okolico (pripadajoči odprti prostor) z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo KD možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje,
– izvajati znanstvenoraziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi boljše predstavitve objekta.
4. kapelica sv. Janeza Nepomuka:
Varuje se celoten spomenik, notranjščina in zunanjost v izvirni ali obstoječi obliki, njegova celotna struktura, gabarite, gradiva in konstrukcijo, detajle, inventar ter položaj enote na stavbni parceli.
Dovoljeni so konservatorski in restavratorski posegi z maksimalnim upoštevanjem izvirne oblike oziroma prezentacijski posegi, ki omogočajo boljše razumevanje stavbnega razvoja (npr. odstranitev morebitnih v preteklosti neustrezno izvedenih posegov).
Vsi posegi so možni le ob soglasju pristojne spomeniške službe na podlagi konservatorskega programa, ki ga le-ta izdela. Funkcija objekta naj ne bo v nasprotju z njegovim spomeniškim značajem.
5. hiša Kosovelova ulica št. 8:
Varuje se spominski plošči na obstoječi lokaciji in tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.
Prepovedano je:
– objekt poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru,
– spreminjati oblikovanost zunanjščine – arhitekturno členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo, gradiva, barvo, detajle itd.,
– na fasade nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objekta,
– spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb,
– spreminjati komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na javni prostor,
– spreminjati ožjo okolico (pripadajoči odprti prostor) z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo KD možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje,
– izvajati znanstveno raziskovalna dela,
– spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– na fasade nameščati nevpadljive izveske in napise,
– odpirati strehe (strešna okna, frčade) na tisti strani objekta, ki ni v vidnem stiku z javnih prostorom,
– posegati v okolico objekta zaradi boljše predstavitve objekta.
6. hiša ulica Vinka Mohoriča št. 1:
Varuje se celoten spomenik, notranjščina in zunanjost v izvirni ali obstoječi obliki, njegova celotna struktura, gabarite, vsa gradiva in konstrukcijo, detajle, poslikavo na pročelju, muzeološko obravnavo inventarja ter položaj enote na stavbni parceli.
Dovoljeni so konservatorski in restavratorski posegi z maksimalnim upoštevanjem izvirne oblike oziroma prezentacijski posegi, ki omogočajo boljše razumevanje stavbnega razvoja (npr. odstranitev morebitnih v preteklosti neustrezno izvedenih posegov).
Vsi posegi so možni le ob soglasju pristojne spomeniške službe na podlagi konservatorskega programa, ki ga le-ta izdela. Funkcija objekta naj ne bo v nasprotju z njegovim spomeniškim značajem.
7. znamenje pri Lazarju – Pot k sv. Antonu št. 20:
Varuje se celoten spomenik, notranjščina in zunanjost v izvirni ali obstoječi obliki, njegova celotna struktura, gabarite, vsa gradiva in konstrukcijo, poslikavo, detajle, inventar oziroma muzeološko obravnavo inventarja ter položaj enote na stavbni parceli.
Dovoljeni so konservatorski in restavratorski posegi z maksimalnim upoštevanjem izvirne oblike oziroma prezentacijski posegi, ki omogočajo boljše razumevanje stavbnega razvoja (npr. odstranitev morebitnih v preteklosti neustrezno izvedenih posegov).
Vsi posegi so možni le ob soglasju pristojne spomeniške službe na podlagi konservatorskega programa, ki ga le-ta izdela. Funkcija objekta naj ne bo v nasprotju z njegovim spomeniškim značajem.
8. Čipkarska šola, Kosovelova ulica 21:
Varuje se sam objekt in širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.
Prepovedano je:
– objekt poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru,
– spreminjati oblikovanost zunanjščine – arhitekturno členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo, gradiva, barvo, detajle itd.,
– na fasade nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objekta,
– spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb,
– spreminjati komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na javni prostor,
– spreminjati ožjo okolico (pripadajoči odprti prostor) z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin.
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo KD možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje,
– izvajati znanstveno raziskovalna dela,
– spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– na fasade nameščati nevpadljive izveske in napise,
– odpirati strehe (strešna okna, frčade) na tisti strani objekta, ki ni v vidnem stiku z javnih prostorom,
– posegati v okolico objekta zaradi boljše predstavitve objekta.
9. Realka, Študentovska ulica št. 16:
Varuje se:
– tlorisna in višinska zasnova objekta,
– oblikovanost zunanjščine – štukaturne elemente, okrasne okenske okvirje, zidne vence in rustiko v ometu,
– oblikovanost stavbnega pohištva,
– oblikovanje hodnikov in stropov na hodnikih ter tlak na hodnikih,
– ožja okolica – predvsem dostop preko stopnišča in pripadajoči park ob južni fasadi.
Ohranja se:
– velikost in razporeditev okenskih odprtin, kasetirana okna in glavna vhodna vrata,
– centralno stopnišče,
– obokane stropove v kletnih prostorih.
10. grobnica cerkve sv. Barbare:
Ohranja se kripta v sedanjem stanju.
11. Pot živega srebra – del Prelovčeve ulice:
Varuje se trasa, ki poteka po delu današnje Prelovčeve ulice.
Prepovedano je traso spreminjati ali uničiti.
12. cerkev Žalostne Matere Božje z vhodno pokopališko stavbo, obzidjem in stopniščem s kostnico:
Varuje se spominske plošče na obstoječi lokaciji in tudi širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.
Prepovedano je:
– objekt poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru,
– spreminjati oblikovanost zunanjščine – arhitekturno členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo, gradiva, barvo, detajle itd.,
– na fasade nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objekta,
– spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb,
– spreminjati komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na javni prostor,
– spreminjati ožjo okolico (pripadajoči odprti prostor) z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin,
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo KD možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje,
– izvajati znanstveno raziskovalna dela,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– posegati v okolico objekta zaradi boljše predstavitve objekta.
13. Gozdarska šola, Gregorčičeva ulica 35:
Varuje se:
– tlorisna in višinska zasnova objekta,
– oblikovanost zunanjščine: kritino, vse detajle na fasadi, velikost in razporeditev okenskih odprtin,
– okna: obliko oken je potrebno ohraniti po vzoru prvotnih.
Prepovedano je:
– vgraditi strešna okna.
Pri izvajanju posegov se upošteva smernice:
– razporeditev prostorov v nadstropju se lahko izvede glede na namembnost,
– zazidane okenske odprtine se ponovno odpre,
– spominsko ploščo vzidano na desni strani pritličja na mestu okna je smiselno prestaviti višje na mesto med etažama, okno pa se ponovno odpre,
– mansardna nadstreška (kukrle) se oblikujeta po ohranjeni dokumentaciji,
– v pritličju je potrebno ohranjati oboke, smiselno je odpreti oboja vrata v osi. Vhodna veža mora ostati »čista«, brez prezidav in masivne opreme, ometi gladki apneni, tlak opečnat, po vzoru delno ohranjenega,
– oboke v pritličju, ki so bili odstranjeni brez kulturno varstvenih soglasij, bi bilo smiselno ponovno pozidati po vzoru obstoječih.
14. znamenje pri Kumru – Gorska pot št. 24:
Varuje se celoten spomenik, notranjščina in zunanjost v izvirni ali obstoječi obliki, njegova celotna struktura, gabarite, gradiva in konstrukcijo, detajle, poslikavo, muzeološko obravnavo inventarja ter položaj enote na stavbni parceli.
Dovoljeni so konservatorski in restavratorski posegi z maksimalnim upoštevanjem izvirne oblike oziroma prezentacijski posegi, ki omogočajo boljše razumevanje stavbnega razvoja (npr. odstranitev morebitnih v preteklosti neustrezno izvedenih posegov).
Vsi posegi so možni le ob soglasju pristojne spomeniške službe na podlagi konservatorskega programa, ki ga le-ta izdela. Funkcija objekta naj ne bo v nasprotju z njegovim spomeniškim značajem.
15. strojnica jaška Inzaghi:
Varuje se sam objekt in širša okolica objekta, ki zagotavlja funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine v širšem prostoru brez motečih prvin.
Prepovedano je:
– objekt poškodovati ali podreti,
– spreminjati tlorisno in višinsko zasnovo,
– spreminjati konstrukcijsko zasnovo in gradivo,
– spreminjati funkcionalno zasnovo in razporeditev dejavnosti v notranjem in pripadajočem zunanjem prostoru,
– spreminjati oblikovanost zunanjščine – arhitekturno členitev, strešine, kritino, napušče, zatrepe, stavbno pohištvo, gradiva, barvo, detajle itd.,
– na fasade nameščati reklamne panoje, izveske in svetila, ki niso v skladu z oblikovno in vsebinsko zasnovo objekta,
– spreminjati odnos do drugih objektov na parceli in do sosednjih stavb,
– spreminjati komunikacijsko in infrastrukturno navezavo na javni prostor,
– spreminjati ožjo okolico (pripadajoči odprti prostor) z niveleto površin ter lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin,
Izjemoma je ob predhodnem soglasju pristojne službe za varstvo KD možno:
– na osnovi predhodnih konservatorskih raziskav spremeniti dele stavb oziroma stavbne opreme v kvalitetnejše oziroma avtentičnejše stanje,
– izvajati znanstveno raziskovalna dela,
– spremeniti namembnost objekta, če ni možno zagotoviti prvotne funkcije in če s tem nista bistveno prizadeti materialna substanca in pričevalnost objekta,
– spremeniti oziroma dopolniti konstrukcijsko zasnovo, če ni mogoče drugače zagotoviti statične stabilnosti objekta,
– na fasade nameščati nevpadljive izveske in napise,
– odpirati strehe (strešna okna, frčade) na tisti strani objekta, ki ni v vidnem stiku z javnih prostorom,
– posegati v okolico objekta zaradi boljše predstavitve objekta.
16. Čermak-Špirekova peč:
Pri izvajanju posegov se upošteva smernico:
– peč se ponovno pozida in smiselno umesti v območje topilnice.
3. člen
Sestavni del tega odloka so Strokovne podlage za spremembo Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija, ki jih je avgusta 2007 izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Nova Gorica.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-0001/2007
Idrija, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost