Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5759. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja, stran 16417.

Na podlagi 18., 57. in četrtega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00, 60/02, 114/04 in 43/07) je župan Občine Mislinja sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitevProstorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja
1. člen
(splošno)
S tem sklepom določa župan Občine Mislinja začetek in način priprave Sprememb in dopolnitev Prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja (v nadaljevanju PUP) za del ureditvenega območja naselja Mislinja. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev PUP je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb PUP)
Prostorski ureditveni pogoji za Občino Mislinja, ki so bili sprejeti v letu 2005 (Uradni list RS št. 86/05 in 43/07), veljajo tudi za območji, ki sta predmet tega Sklepa.
Prvo območje predstavlja območje v naselju Mislinja v nadaljevanju cone Mi2 (parc. št. 739/58, k.o. Mislinja. Po določbah PUP do izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta na območju ni možno graditi novih stanovanjskih objektov. Zaradi konkretnih potreb po aktiviranju predmetnega zemljišča želi občina to zemljišče izvzeti iz območja predvidenega OPPN in ga urejati s PUP za Občino Mislinja, ki v sosedstvu že določajo novogradnje stanovanjskih objektov, kot so predvidene na predmetnih površinah. Priprava in izvedba OPPN namreč še ni predvidena, obstoječi PUP pa predmetno območje določajo le začasno.
Drugo območje z oznako Pu1 pokriva naselje počitniških hiš Pungart, Občina pa bi dopolnila PUP zaradi prilagajanja objektov oziroma njihovih obnov današnjim potrebam in sanitarno-tehničnim predpisom.
3. člen
(območje, vsebina in oblika spremembe PUP)
Predmet sprememb in dopolnitev PUP je:
– sprememba režima urejanja območja v Mislinji na parc. št. 739/58, k.o. Mislinja, tako da bo možno na slednjem graditi v skladu s PUP, ki veljajo na sosednjem območju Mi2;
– dopolnitev meril in pogojev, ki veljajo v morfološki enoti Pu1, tako da se dopusti izraba podstrešij in oblikovanje frčad.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP se lahko določijo tudi morebitne strokovne podlage. Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki so se pridobile v postopku priprave PUP.
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov – UPB1, Uradni list RS, št. 102/04).
Pripravljalec in naročnik sprememb in dopolnitev PUP je Občina Mislinja. Načrtovalca prostorske ureditve bo izbral naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
V postopku sprememb in dopolnitev PUP se upoštevajo smernice in mnenja, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k osnovnemu veljavnemu prostorskemu aktu. Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je treba pridobiti dodatne smernice in mnenja, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev PUP)
+---------------------------------------+----------------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave    |           |
|sprememb in dopolnitev PUP v Uradnem  |           |
|listu RS                |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Izdelava osnutka sprememb in      |15 dni po objavi   |
|dopolnitev PUP             |Sklepa        |
+---------------------------------------+----------------------+
|Sprejem sklepa o javni razgrnitvi in  |15 dni po izdelavi  |
|objava v dnevniku Večer in v svetovnem |osnutka        |
|spletu na www.mislinja.si       |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Izvedba javne razgrnitve v prostorih  |30 dni od datuma,   |
|Občine Mislinja in v svetovnem spletu |določenega v Sklepu  |
|na www. mislinja.si          |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Javna obravnava se organizira na    |v času javne     |
|Občini                 |razgrnitve      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Podajanje predlogov in pripomb     |v času trajanja javne |
|fizičnih in pravnih oseb ter drugih  |razgrnitve      |
|zainteresiranih            |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Predaja pripomb načrtovalcu sprememb  |7 dni po končani javni|
|in dopolnitev PUP           |razgrnitvi      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz javne  |7 dni po predaji   |
|razgrnitve               |načrtovalcu      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Župan potrdi stališča do pripomb    |7 dni po pripravi   |
|                    |stališč        |
+---------------------------------------+----------------------+
|Dopolnitev sprememb in dopolnitev PUP |7 dni po potrditvi  |
|s stališči iz javne razgrnitve     |stališč        |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava gradiva za obravnavo na    |7 dni po prejemu   |
|Občinskem svetu            |dopolnjenega predloga |
+---------------------------------------+----------------------+
|Župan posreduje dopolnjen predlog   |15 dni po pripravi  |
|sprememb in dopolnitev PUP v prvo   |dopolnjenega predloga |
|obravnavo Občinskemu svetu (odlok z  |           |
|obrazložitvijo in grafičnimi      |           |
|prilogami)               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Občinski svet sprejme Odlok o     |30 dni po prejemu   |
|spremembah in dopolnitvah PUP na seji |gradiva        |
|občinskega sveta v prvi obravnavi   |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Župan posreduje usklajen predlog    |15 dni po pripravi  |
|sprememb in dopolnitev PUP v obravnavo |usklajenega predloga |
|in sprejem Občinskemu svetu (odlok z  |           |
|obrazložitvijo in grafičnimi      |           |
|prilogami)               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Občinski svet sprejme Odlok o     |30 dni po prejemu   |
|spremembah in dopolnitvah PUP na seji |gradiva        |
|občinskega sveta v drugi obravnavi   |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Izdelava končnega dokumenta v najmanj |15 dni po objavi   |
|7 izvodih               |Odloka v Uradnem listu|
|                    |RS          |
+---------------------------------------+----------------------+
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)
Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira Občina Mislinja iz proračuna za leto 2008.
9. člen
(začetek veljavnosti Sklepa)
Ta Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na www.mislinja.si in začne veljati z dnem objave. Občina Mislinja pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-01/2006
Mislinja, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l.r.