Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 5190-4/2007/2 Ob-33637/07 , Stran 7887
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji. Kot mednarodna dejavnost v tem razpisu štejejo zlasti: – mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih v Sloveniji organizirajo šole v sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo; – udeležba strokovnih delavcev in predšolskih otrok, učencev, dijakov in vajencev na podobnih srečanjih, festivalih in seminarjih v tujini; – šolski projekti izmenjav in partnerstev, ki se s strani Republike Slovenije ne financirajo ali sofinancirajo s sredstvi Evropske unije. 3. Osnovni pogoji za kandidiranje in merila: za sredstva razpisana po tem razpisu lahko kandidirajo vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole, dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: zavodi) za projekte, pri katerih kot partner sodeluje tuja institucija. Popolne prijave, ki bodo izpolnjevale vse formalne razpisne pogoje in vsebovale vse podatke, zahtevane z razpisom, bodo ocenjene po naslednjih merilih: 1. projekt vključuje eno ali obe prioritetni temi, 2. projekt izhaja iz večkulturne situacije na zavodu, 3. inovativnost in ustvarjalnost, 4. interdisciplinarna naravnanost projekta, 5. velikost ciljne publike, 6. aktivna in ustvarjalna vključenost ciljne publike, 7. sodelovanje z lokalnim okoljem, 8. vključuje sodelovanje z državami JV Evrope, 9. kot zunanjega/tujega partnerja vključuje tudi predstavništvo tuje države v Sloveniji, 10. vpetost projekta v mednarodno mrežo ali organizacijo, 11. zagotovljeno sofinanciranje s strani sponzorjev. Komisija bo po vsakem izmed meril, ki skupaj predstavljajo 100% ocene, prijavljenemu projektu prisodila ustrezno število točk. Podrobna obrazložitev meril in način dodeljevanja točk sta razvidna iz razpisne dokumentacije. Na podlagi števila skupnih točk za posamezen projekt bo komisija pripravila razvrstitveno listo prijaviteljev. Izbranim prijaviteljem bodo projekti sofinancirani do največ 4.000 €. Sofinanciranih bo 15 projektov, ki bodo zbrali največ točk. Kolikor po navedeni razdelitvi ostane del sredstev nerazdeljen, se preostanek sredstev za sofinanciranje prenese na naslednje prijavitelje po vrstnem redu z največ doseženimi točkami. 4. Višina razpoložljivih sredstev: 60.000 EUR. 5. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v času od 1. 2. 2008 do 30. 9. 2008. 6. Rok za predložitev vlog in način pošiljanja: vloge morajo prispeti v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, ne glede na način dostave, najkasneje 10. 1. 2008 ob 12. uri. Predloge posameznih projektov predlagatelji dostavijo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Kotnikova 38, p.p. 104, 1001 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – razpis št. 5190-4/2007/2«. 7. Datum odpiranja vlog: 14. 1. 2008. 8. Rok za obveščanje potencialnih prejemnikov o izidu razpisa: prijavitelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 45 dni od zaključka razpisa. 9. Razpisna dokumentacija za prijavo na razpis je dosegljiva na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport www.mss.gov.si, dodatne informacije pa dobite v Službi za mednarodno sodelovanje in evropske zadeve pri Bronki Straus, tel. 01/478-43-94, e-pošta bronka.straus@gov.si in Anžetu Likozarju, tel. 01/478-43-44, e-pošta: anze.likozar@gov.si.