Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 430-125/2007-3 Ob-33599/07 , Stran 7905
1. Predmet javnega zbiranja ponudb: odprodaja 23 službenih vozil po sistemu staro za novo, količina novih vozil je odvisna od prejete kupnine. Skupna ocenjena vrednost vozil je 33.700,00 EUR. Izračun vrednosti je podal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme Jožef Murko, dipl. inž. grad. 2. Rok za oddajo ponudb je 28. 12. 2007 do 9. ure. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo na naslov naročnika pripele do omenjenega roka. 3. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe Za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno dvofazno ocenjevanje ponudb. V prvi fazi bodo ponudbe ocenjene na podlagi konkurenčnosti cen. Merilo za izbor dobavitelja je količnik med ceno, ponujeno za odkup rabljenih službenih vozil in ceno za 1 ponujeno novo vozilo, ponujeno skladno z zahtevami in tehnično specifikacijo naročnika. Količnik se izračuna po naslednji formuli: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ponudba z najvišjim količnikom bo ocenjena kot najugodnejša. V primeru, če bo več ponudb doseglo enak količnik, se bodo te ocenjevale še v drugi fazi. Izmed teh ponudb bo najugodnejša tista, ki bo ponudila najkrajši dobavni rok novih vozil. V primeru, da bo več ponudb imelo enak količnik in dobavni rok, pa bo naročnik ponudnike (tiste, ki bodo imeli enak količnik in dobavni rok) pozval z namenom, da ponovno predložijo svojo ponudbeno ceno. Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katere koli izmed ponudb ali oddati naročila, če nobena ponudba ne ustreza zahtevam naročnika. 4. Pogoji javne ponudbe: vsi pogoji in navodila za pripravo ponudbe so navedeni v razpisni dokumentaciji. 5. Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na naročnikovi spletni strani http://www.carina.gov.si/si/javna_narocila/javni_razpisi/. 6. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede javnega naročila je Boštjan Smodek, tel. 01/478-38-38, faks 01/478-39-05, e-pošta: bostjan.smodek@gov.si.