Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 152/07 Ob-33918/07 , Stran 7896
1. Ime in sedež razpisnika: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode. 2. Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Medvode je sofinanciranje programov: A) Šport v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, šport za dosežek – športne šole, športno rekreacijska dejavnost odraslih, šport za odrasle – šport za dosežek); B) Kakovostni šport; C) Vrhunski šport; D) Šport študentov in občanov starih nad 65 let; E) Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra; F) Športne prireditve; G) Tekoče vzdrževanje objektov in opreme; H) Investicije in investicijsko vzdrževanje. 3. Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za programe od A do vključno G točke 2. je 146.891 EUR, za investicije in investicijsko vzdrževanje pod H točke 2. pa 31.297,00 EUR. Občina Medvode si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev. V primeru velikega števila prijavljenih programov bo razpisnik določil najvišje število programov, ki jih bo sofinanciral posameznemu prijavitelju. 4. Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo: a) športna društva, ki imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini; b) zveze športnih društev; c) zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa; d) zavodi s področja vzgoje in izobraževanja; in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež in delujejo na območju Občine Medvode; – predložijo dokazilo o plačani članarini svojih članov za tekoče leto (velja le za društva); – predložijo urnik vadbe za sezono 2007/08; – poimenski seznam članov (po skupinah) z naslovi stalnih prebivališč (velja le za društvo); – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti; – imajo organizirano športno dejavnost najmanj 40 tednov v letu. 5. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov v letu 2008, so določeni v Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 6/02). 6. Prijavitelji lahko z istim programom kandidirajo le na enem občinskem javnem razpisu v letu 2008. 7. Dodeljena sredstva morajo izvajalci porabiti v letu 2008. 8. Rok za prijavo na javni razpis je 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. 9. Način pošiljanja in vsebina vlog Vloga mora biti poslana na ustreznem prijavnem obrazcu po pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali v zapečateni kuverti oddana v tajništvu občine. Vloga mora biti poslana v ovojnici z oznako: »Javni razpis – šport 2008 – ne odpiraj!«. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti oziroma je bila do 15. ure tega dne oddana v tajništvu občine. Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo pri odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse nepravočasno prispele vloge. 10. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis, bodo pozvani, da jo v roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo zavržene. 11. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Medvode sklenil pogodbe o sofinanciranju za leto 2008. 12. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dobijo na spletni strani Občine Medvode www.medvode.si. Razpisno dokumentacijo lahko v razpisnem roku prijavitelji dvignejo tudi na Občini Medvode, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode, v času uradnih ur, ali na Zavodu za šport in prireditve Medvode, v pisarni št. 36, Ostrovrharjeva 4, Medvode, v času uradnih ur. 13. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa, – prijavni obrazec, – obrazce a, b, c (vadba po posameznih panogah in skupinah), – vzorec pogodbe, – merila za vrednotenje športnih programov, – obrazec zahtevka za izplačilo, – obrazce poročil o vadbi (obr. 1–6), – obrazec poročila o porabi sredstev. 14. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na Zavodu za šport in prireditve Medvode, tel. 01/362-62-22 in pri Antonu Bohincu, tel. 031/599-388.