Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 178-2/2007-24 Ob-33622/07 , Stran 7906
A) Predmet javnega zbiranja ponudb 1. Predmet javnega zbiranja ponudb so zemljišča: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! za gradnjo proizvodnih, servisnih, obrtnih ali skladiščnih objektov v Obrtno industrijski coni »Hrpelje«. Navedena izhodiščna cena je določena v skladu s cenitvijo, ki jo je opravil sodno zaprisežen cenilec. Zgoraj navedena zemljišča se prodajajo v paketu. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec. B) Pogoji in pravila javnega zbiranja ponudb 2. Ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke: – naziv kupca in njegov naslov, – navedbo, za katero zemljišče daje ponudbo, z navedbo parcelne številke, – ponujeno ceno, – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe (kopijo osebnega dokumenta), oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni, –  dokazilo o plačilu varščine. 3. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na račun Občine Hrpelje-Kozina št. 01235-0100006141, znaša 10% od izklicne cene v točki 1 ter se uspelim ponudnikom vračuna v kupnino, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po izvedbi razpisa, brez obresti. 4. Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. 5. Rok za oddajo ponudb je petek 21. 12. 2007 do 10. ure. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe komisija ne bo upoštevala pri izbiri. 6. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 30 dni od oddaje ponudbe. 7. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, z oznako »Javno zbiranje ponudb za prodajo zemljišč v OIC Hrpelje«. 8. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo odločala komisija prodajalca. 9. O izbiri najustreznejših ponudnikov za prodajo stavbnega zemljišča bo komisija obvestila vse ponudnike v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri. 10. Pogodbo o prodaji stavbnega zemljišča mora ponudnik skleniti najpozneje v roku 8 dni po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Hrpelje-Kozina. 11. Rok za plačilo kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe. Po plačilu kupnine in poravnanih vseh stroškov bo Občina Hrpelje-Kozina izdala ponudniku pisno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime izbranega ponudnika. 12. Župan lahko do sklenitve pravnega posla postopek ustavi, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. 13. Nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno. 14. Vse informacije v zvezi s tem javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, tel. 05/680-01-50, od ponedeljka do petka v času od 9. do 11. ure (Andrej Bolčič).