Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5791. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, stran 16483.

Na podlagi 11. in 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet Občine Žužemberk na 9. seji dne 29. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov
1. člen
4. členu Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 18/02) se doda 20. točka, ki se glasi:
»Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali oseba, ki ima odpadke v posesti.«
2. člen
Za tretjim odstavkom 42. člena odloka se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da ni mogoče ugotoviti ali določiti povzročitelja odpadkov, se za povzročitelja šteje oseba, ki ima odpadke v posesti (lastnik zemljišča ali nepremičnine, kjer so odloženi odpadki), kolikor jih ta oseba ni prijavila občinski inšpekciji. Če oseba, ki ima odpadke v posesti, ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov, to na njegove stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe inšpekcijske službe.«
Sedanji četrti odstavek 42. člena postane peti odstavek, ki se glasi:
»Če imetnika odpadkov ni mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev komunalnih odpadkov izvajalec javne službe, na stroške izvajalca javne službe in na podlagi odločbe inšpekcijske službe.«
3. člen
V prvem odstavku 53. člena se besedi »denarna kazen« nadomestita z besedo »globa«, znesek »200.000 tolarjev« pa se nadomesti z »835 EUR«.
V drugem odstavku 53. člena se beseda »denarna kazen« nadomesti z besedo »globa«, znesek »60.000 tolarjev« pa se nadomesti z »250 EUR«.
4. člen
V prvem odstavku 54. člena se besedi »denarna kazen« nadomestita z besedo »globa«, znesek »200.000 tolarjev« pa se nadomesti z »835 EUR«.
V drugem odstavku 54. člena se besedi »denarna kazen« nadomestita z besedo »globa«, znesek »60.000 tolarjev« pa se nadomesti z »250 EUR«.
5. člen
V prvem odstavku 55. člena se besedi »denarna kazen« nadomestita z besedo »globa«, znesek »200.000 tolarjev« pa se nadomesti z »835 EUR«.
V drugem odstavku 55. člena se besedi »denarna kazen« nadomestita z besedo »globa«, znesek »60.000 tolarjev« pa se nadomesti z »250 EUR«.
V tretjem odstavku 55. člena se besedi »denarna kazen« nadomestita z besedo »globa«, znesek »150.000 tolarjev« pa se nadomesti s »625 EUR«.
Za 9. točko prvega odstavka 55. člena se doda 10. točka, ki se glasi:
»ravna v nasprotju s četrim odstavkom 42. člena tega odloka.«
6. člen
V prvem odstavku 56. člena se besedi »denarna kazen« nadomestita z besedo »globa«, znesek »60.000 tolarjev« pa se nadomesti z »250 EUR«.
Za 8. točko prvega odstavka 56. člena se doda 9. točka, ki se glasi:
»ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 42. člena tega odloka.«
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2690/2007-100
Žužemberk, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.