Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 671-18/2007 Ob-33593/07 , Stran 7895
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. II. Na razpis za sofinanciranje športnih programov se lahko prijavijo: športna društva, športna zveza, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošne koristne in neprofitne, vrtci, osnovne šole, poklicne, srednjetehniške, srednje strokovne šole in gimnazije. III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis: 1. da imajo sedež v Občini Črnomelj, 2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti, 3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 4. redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih, 5. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov, 6. da imajo društva in njihove zveze urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih. IV. V letu 2008 bomo sofinancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine: 1. interesna športna vzgoja otrok in mladine, 2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju), 4. kakovostni šport, 5. športna rekreacija, 6. vrhunski šport, 7. šport invalidov, 8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, 9. delovanje športne zveze. V. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini Črnomelj. VI. Predvidena višina sredstev: 92.000,00 EUR. VII. Zainteresirani izvajalci športnih programov lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj. VIII. Rok za predložitev prijav in način predložitve: zapečatene kuverte morajo prijavitelji oddati z jasno oznako in napisom »javni razpis – šport 2008, ne odpiraj« na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova prijavitelja. Kot veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo pravilno označene prispele do 23. 1. 2008 do 16.30, v sprejemno pisarno, na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Kontaktna oseba: Vladka Kostelec Peteh, tel. 07/306-11-00. Odpiranje prijav bo 24. 1. 2008. IX. Izvajalci športnih programov morajo oddati razpisno dokumentacijo, izpolnjeno v skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za sofinanciranje športnih programov v Občini Črnomelj za leto 2008. X. Sklep o dodelitvi finančnih sredstev bodo prijavljeni izvajalci na podlagi popolnih vlog prejeli v 30 dneh po sprejemu sklepa občinskega sveta o dodelitvi finančnih sredstev. XI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov.