Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 1123/07 Ob-33793/07 , Stran 7920
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 1123/07 z dne 10. 12. 2007, je bila nepremičnina – trisobno stanovanje št. 12, v II. nadstropju in pomožni prostor št. 12 v kleti, v skupni izmeri 70,17 m2, z ident. št. 678/143/14, kar vse se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Stantetova ulica 26, v Mariboru, stoječi na parc. št. 1009/1, k.o. Spodnje Radvanje, katero sta zastavitelja Belužić Manuela, EMŠO 2502977505766, Ulica Frana Kovačiča 11, Maribor in Onič Marsel, EMŠO 0303978500342, Glavni trg 1, Maribor, pridobila na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 26. 11. 2007, z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 10. 12. 2007, kar vse je bilo sklenjeno oziroma pridobljeno od prodajalcev Gregorinčič Jožeta in Suzane, zastavljena v korist banke – upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična številka 1319175, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnice in poroka ter plačnika v višini 128.067,08 CHF, z obrestno mero, ki je spremenljiva in sestavljena iz 6-mesečnega CHF liborja + 1,45% letno, vključno z ostalimi pripadki in stroški po kreditni pogodbi št. 122863 in zapadlostjo zadnje 360 anuitete kredita v plačilo na dan 30. 11. 2037 – oziroma na odpoklic upnice.