Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Ob-33657/07 , Stran 7896
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev – državnih pomoči iz proračuna Občine Beltinci za leto 2007 v skupni okvirni višini 15.000,00 EUR za uresničevanje ciljev občine na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. II. Splošna določila – pogoji za upravičence: – Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa. – Upravičenec predloži izjavo, da za namen, za katerega vlaga zahtevek za sofinanciranje, še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna oziroma mednarodnih virov, če pa je, višino že dodeljenih sredstev pridobi občina od dajalca pomoči, oziroma jo dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo. – Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu/izvajalcu, podatke o storitvi in o stroških. – Storitve, ki so odobrene z javnim razpisom, morajo biti zaključene pred izplačilom zahtevka. Za ostala določila (upravičenci, splošni in specifični pogoji upravičenosti ...) se upoštevajo določila Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci. III. Ukrepi, predmeti podpore, upravičenci, upravičeni stroški, višina pomoči ter višina sredstev 1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Upravičenci do pomoči: – so nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem v občini, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, – v imenu upravičencev lahko sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v dotični zavarovarovalni vrsti. Bruto intenzivnost pomoči: – višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere, vključno s pripadajočim davkom od prometa zavarovalnih poslov, znaša 10% obračunane zavarovalne premije. Upravičeni stroški: – sofinanciranje zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov pred naravnimi nesrečami oziroma za kritje izgub, ki jih povzročajo neugodne vremenske razmere. Pogoji za pridobitev: – sklenjena zavarovalna polica, – zahtevek zavarovalnice za plačilo sofinanciranega dela zavarovalne premije s priloženim seznamom upravičencev na podlagi predhodno sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju z občino, – upoštevanje nacionalne uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto. Okvirna višina sredstev za ukrep: 9.000,00 EUR. 2. Pomoč za arondacijo (zaokrožitev) zemljišč Upravičenci do pomoči: – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju občine. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov pravnih in upravnih postopkov. Upravičeni stroški: – stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi (zaokrožitvi) kmetijskih zemljišč (plačilo upravne takse za odobritev pravnega posla, plačilo notarske overitev pogodbe, plačilo sodne takse za zemljiškoknjižni predlog). Pogoji za pridobitev: – dokazila o upravičenosti arondacije, – dokazila o izvedbi arondacije, – dokazila o plačilu stroškov. Okvirna višina sredstev: 6.000,00 EUR. IV. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavljenega roka, in sicer v upravi Občine Beltinci, dostopna pa je tudi na spletni strani Občine Beltinci. www.beltinci.si. Rok in način oddaje vlog Rok za oddajo vlog na javni razpis je do vključno 18. 12. 2007. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem prijavnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana in žigosana (velja za pravne osebe). Vloge se oddajo osebno v upravi Občine Beltinci ali pošljejo na naslov: Občina Beltinci, Mladinska ul. št. 2, 9231 Beltinci, do vključno 18. 12. 2007 oziroma morajo biti najpozneje ta dan oddane na pošti kot priporočena pošiljka. Vloga mora biti speta in oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani mora biti izpisano: Ne odpiraj – prijava na razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva 20007. Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa. V. Obravnava vloge Odpiranje vlog, ki ni javno, vodi komisija, katero imenuje župan. Komisija opravi strokovnih pregled vlog. Oceni jih na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga predloži občinski upravi. Na podlagi predloga komisije izda občinska uprava sklepe o izboru prejemnikov sredstev, kateri so podlaga za izplačilo nepovratnih finančnih sredstev upravičencem. Prepozno prispele vloge se zavrže. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove, da jih v roku 8 dni od prejema poziva dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Zoper odločitev lahko vlagatelj vloži pritožbo županu Občine Beltinci v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna. VI. Nenamenska poraba sredstev V primeru nenamenske porabe sredstev ali navajanja neresničnih podatkov, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva uveljavitve sofinanciranja do dneva vračila sredstev. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v Občinski upravi Občine Beltinci, ali na tel. 02/541-35-35, kontaktne osebe: Aleksandra Mesarič, Venčeslav Smodiš, Jožef Pivar.