Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 2084/2007 Ob-33917/07 , Stran 7920
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 2084/2007 z dne 10. 12. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 1 v pritličju, v izmeri 67,74m2, v stanovanjski stavbi Ribniška ulica 7, Maribor, stoječi na parceli številka 470/9, pripisani pri vložni številki 272, katastrska občina Krčevina, katere lastnik je zastavitelj Alfonz Kodrič, EMŠO 2102965500388, stanujoč Maribor, Ribniška ulica 007, do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 7. 2. 2005 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 22. 3. 2005, pogodba in aneks pa sta bila sklenjena s prodajalcem Benko Martinom, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banke d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 102.165,95 CHF s pripadki, kar v protivrednosti eura po tečajnici Banke Slovenije – referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 30. 11. 2007 znaša 61.900,00 EUR s pripadki.