Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 2593/07 Ob-34044/07 , Stran 7921
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV – 2593/07 z dne 14. 11. 2007, je bila nepremičnina, garsonjera št. 57, v II. nadstropju, v izmeri 23,20 m2, ki se nahaja v stavbi na naslovu Gašperšičeva ulica 8, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 1740, katastrska občina Moste, last kreditojemalca Darka Radoša Rotha in zastaviteljice Maše Radoš Roth, vsakega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 11. 2007, na katerem je podpis prodajalca overjen dne 14. 11. 2007, sklenjene s prodajalcem Veseljkom Radošem, roj. 23. 11. 1952, stan. Gašperšičeva ul. 8, Ljubljana, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 90.000,00 CHF s pripadki.