Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5772. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Rogaška Slatina, stran 16445.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00) in določil Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 11. redni seji dne 28. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega zavoda Turizem Rogaška Slatina
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Rogaška Slatina ustanavlja Javni zavod Turizem Rogaška Slatina, na način, da se preoblikuje obstoječa lokalna turistična organizacija, ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni list RS, št. 66/99), in sicer Turizem Rogaška – zavod za pospeševanje turizma Rogaška Slatina.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Rogaška Slatina. Ustanoviteljske pravice in obveznosti zavoda izvaja župan, kolikor zakon ali ta odlok ne določata drugače.
2. člen
Osnovna dejavnost zavoda je skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične ponudbe turističnega območja Občine Rogaška Slatina.
S tem odlokom se ureja status, organiziranost zavoda in vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, organi zavoda, sredstva za delo zavoda in odgovornost za obveznosti zavoda, nastopanje v pravnem prometu ter medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda.
3. člen
Ime zavoda: Javni zavod Turizem Rogaška Slatina.
Sedež javnega zavoda: Zdraviliški trg 1, Rogaška Slatina.
Zavod je pravna oseba.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
4. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja znotraj javne službe naloge:
1. informacijsko turistične dejavnosti, ki vključuje:
– informiranje turistov,
– zbiranje podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
– ugotavljanje mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje predlogov in pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– urejanje in vzdrževanje turistične signalizacije,
2. vodenje registra turističnih vodnikov turističnega območja,
3. oblikovanje celovite turistične ponudbe območja občine,
4. razvoj in vzdrževanje skupne turistične infrastrukture ter javnih površin namenjenih turistom,
5. spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov turističnega območja in trženje celovite turistične ponudbe na ravni turističnega območja,
6. organizacija in izvajanje prireditev,
7. sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
8. vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu,
9. ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma,
10. druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudijo turistom.
5. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) razvrščene:
J/58.110      izdajanje knjig
J/58.130      izdajanje časopisov
J/58.190      drugo založništvo
J/58.290      drugo izdajanje programja
J/63.110      obdelava podatkov in s tem povezane
          dejavnosti
J/63.120      obratovanje spletnih portalov
J/63.990      drugo informiranje
G/47.890      trgovina na drobno na stojnicah in
          tržnicah z drugim blagom
M/73.110      dejavnost oglaševalskih agencij
M/73.120      posredovanje oglaševalskega prostora
M/73.200      raziskovanje trga in javnega mnenja
N/79.120      dejavnost organizatorjev potovanj
N/79.900      rezervacije in druge s potovanji
          povezane dejavnosti
N/81.300      urejanje in vzdrževanje zelenih površin
          in okolice
N/82.190      fotokopiranje, priprava dokumentov in
          druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300      organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.990      drugje nerazvrščene spremljajoče
          dejavnosti za poslovanje
R/09.040      obratovanje objektov za kulturne
          prireditve
R/91.030      varstvo kulturne dediščine
R/91.040      dejavnost botaničnih in živalskih vrtov,
          varstvo naravnih vrednot
R/93.292      druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
          čas.
III. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– svet za turizem.
Direktor
7. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda, na podlagi javnega razpisa. Javni razpis objavi občinska uprava Občine Rogaška Slatina.
Mandat direktorja traja štiri leta, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca dolžnosti, vendar največ za eno leto.
Ustanovitelj imenuje vršilca dolžnosti tudi v primeru, da je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
8. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno oziroma najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– izkušnje na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika,
– druge zahteve, ki jih lahko določi svet zavoda s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.
Kandidat mora ob prijavi predložiti program dela oziroma poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
9. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katere je ustanovljen zavod,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva.
10. člen
Naloge direktorja:
– načrtuje, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela in finančni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnega sindikata v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge splošne akte, razen če ni s tem odlokom ali drugimi predpisi določeno, da jih sprejema ustanovitelj oziroma svet javnega zavoda,
– poroča ustanoviteljici in svetu javnega zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– izvršuje sklepe in odločitve sveta javnega zavoda in drugih organov,
– oblikuje predloge dodatnih programov in dodatnih storitev,
– skrbi za promocijo javnega zavoda,
– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami,
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi,
– zagotavlja javnost dela,
– določa podatke, ki se štejejo za poslovno tajnost,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev v skladu z veljavnimi predpisi,
– odloča o razporejanju delovnega časa in odreja delo preko polnega delovnega časa,
– določa plače o delovni uspešnosti in o napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje delovne skupine ali druga telesa za izvedbo določenih nalog ali preučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti,
– opravlja druga dela in naloge, ki jih določajo zakon in drugi predpisi, ta sklep in splošni akti javnega zavoda.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, osme in trinajste alinee tega člena daje soglasje svet zavoda.
11. člen
Direktor zastopa in predstavlja javni zavod pred državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ter v pravnih poslih z drugimi pravnimi in fizičnimi osebami v okviru potrjenega letnega finančnega načrta.
Izjemo predstavljajo pravni posli pridobitve stvarnega premoženja za potrebe javnega zavoda in pravni posli razpolaganja s stvarnim premoženjem, s katerim javni zavod upravlja, o čemer mora podati predhodno soglasje svet zavoda.
Nepremično premoženje za potrebe delovanja javnega zavoda na območju Občine Rogaška Slatina pridobiva občina ustanoviteljica in ga prenese javnemu zavodu v upravljanje.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Svet zavoda
12. člen
Svet zavoda ima pet članov, ki so imenovani sledeče:
– 3 člane – predstavnike zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet Občine Rogaška Slatina,
– 1 člana izvolijo delavci,
– 1 člana imenuje župan izmed delavcev občinske uprave.
Mandat članov sveta zavoda je pet let in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda, na kateri je član sodeloval. Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja.
Člani sveta so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani.
Direktor je dolžan o prenehanju mandata obvestiti občino ustanoviteljico 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
Prvo konstitutivno sejo sveta skliče direktor.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
13. člen
Predstavnika delavcev javnega zavoda v svet zavoda izvolijo delavci javnega zavoda na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe. Postopek volitev predstavnika delavcev uredijo delavci oziroma njihov organ v posebnem aktu v skladu s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju.
Zaposleni v zavodu lahko izvoljenega predstavnika delavcev v svetu zavoda odpokličejo, pogoje in način pa določijo v posebnem aktu.
14. člen
Predstavnike zainteresirane javnosti v svet zavoda predlagajo člani občinskega sveta, pravne osebe, društva in organizacije s področja turizma.
15. člen
Naloge sveta zavoda:
– imenuje direktorja javnega zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– daje ustanovitelju pobudo za razrešitev direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– imenuje revizorja, kolikor se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, k zavodski kolektivni pogodbi, načrtu nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k predlaganim pravnim poslom pridobitve stvarnega premoženja za potrebe javnega zavoda in pravni posli razpolaganja s stvarnim premoženjem, s katerim javni zavod upravlja,
– na predlog direktorja imenuje stalne ali občasne komisije za obravnavo vprašanj iz svoje pristojnosti,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti javnega zavoda.
16. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– postane poslovno nesposoben ali umre,
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma, oziroma treh sej od štirih sklicanih,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
17. člen
Člana sveta zavoda razreši ustanovitelj oziroma tisti, ki ga je imenoval, na predlog direktorja ali sveta zavoda.
Svet za turizem
18. člen
Strokovne zadeve s področja dejavnosti zavoda spremlja in usmerja svet za turizem (strokovni svet) kot kolegijski strokovni organ. Svet za turizem ima sedem članov, ki jih imenuje župan Občine Rogaška Slatina, ki je hkrati predsednik Sveta za turizem.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene naloge.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
19. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja (del turistične takse) in iz drugih javnih sredstev,
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– lahko pa tudi iz drugih virov (donacije, dotacije, sponzorstvo, kandidatura na javnih natečajih idr.).
Ob ustanovitvi so bila zavodu zagotovljena sredstva v višini 3.600.000,00 SIT.
20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
21. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, s vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
22. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje z vsemi sredstvi, s katerimi opravlja svojo dejavnost.
23. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem razpolaga zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
24. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Svet javnega zavoda se konstituira najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka. Do takrat opravljajo naloge obstoječi organi.
26. člen
Dosedanji direktor poskrbi za spremembe vpisa zavoda na podlagi tega odloka v sodni register.
27. člen
Vse pravice in obveznosti ter aktivnosti lokalne turistične organizacije Rogaška Slatina – Turizem Rogaška zavod za pospeševanje turizma Rogaška Slatina, prevzame javni zavod, ustanovljen v skladu s tem odlokom.
28. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni list RS, št. 66/99) ter Akt o ustanovitvi zavoda Turizem Rogaška in Pogodba o ureditvi razmerij med ustanovitelji z dne 8. 7. 1999.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0010/2007-12
Rogaška Slatina, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost