Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5730. Odlok o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice, stran 16401.

Na podlagi 23. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12-I/91, 45-I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) 41. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) in Sklepa o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe (polivalentne splošne ambulante) v zdravstveni dejavnosti, št. 141-03-1324/05-03 z dne 29. 9. 2005 je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 8. redni seji dne 6. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o izvajanju javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante in o podelitvi koncesije v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
(predmet odloka)
(1) Ta odlok ureja način izvajanja javne službe splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante kot javne službe vključene v javno zdravstveno mrežo na primarni ravni in določa splošne pogoje podelitev koncesije v Občini Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: koncedent).
(2) Javna služba se zagotavlja s podelitvijo koncesije.
(3) Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt. Izbira izvajalca javne službe se opravi na podlagi javnega razpisa oziroma na podlagi vloge o zaintereiranosti za podelitev koncesije. Koncesija se podeli izbranemu izvajalcu z upravno odločbo.
(4) Ostalo osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni se zagotavlja v javnem zavodu Zdravstveni dom Novo mesto (v nadaljevanju: zdravstveni dom), katerega ustanovitelj je skladno z Odlokom o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 120/06) tudi Občina Dolenjske Toplice.
2. člen
(dejavnost polivalentne splošne ambulante)
(1) Dejavnost splošne polivalentne ambulante v Dolenjskih Toplicah je spremljanje zdravstvenega stanja občanov in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljanje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev, in sicer za vsa starostna obdobja.
(2) Koncesionar, ki izvaja dejavnost polivalentne ambulante je dolžan:
– vključiti se v izvajanje službe neprekinjene nujne medicinske pomoči in neprekinjenega zdravstvenega varstva v skladu z razporedom, ki ga določi zdravstveni dom in v skladu z določili področnega dogovora;
– zagotoviti nadomeščanje v svoji ordinaciji ob daljši odsotnosti ter se vključiti v nadomeščanje začasno odsotnih zdravnikov po razporedu, ki ga določi zdravstveni dom;
– medsebojna razmerja z zdravstvenim domom urejati s posebnimi dogovori v pisni obliki ali s pogodbo o sodelovanju. Z ureditvijo medsebojnega razmerje pisno obvestita koncedenta;
– zaposliti ustrezno število strokovno usposobljenih zdravstvenih delavcev oziroma sodelavcev iz zdravstvenega doma v skladu s kadrovskimi normativi v številu, ki jih koncesionarju prizna Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS);
– voditi zdravstveno statistične podatke v skladu s posebnim zakonom ter poročati območnemu zavodu za zdravstveno varstvo;
– zagotavljati strokovne, tehnične in druge predpisane pogoje za opravljanje javne službe v celotnem obdobju trajanja konceseije;
– prevzeti vse osebe, ki so se opredelile za njega še v času njegove zaposlitve v zdravstvenem domu, zlasti če gre za začeto obravnavo oziroma zdravljenje;
– sodelovati pri programih za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja, ki jih izvaja zdravstveni dom predvsem preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva, zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
– izpolnjevanje pogodbenih obveznosti z ZZZS razporediti skozi vse leto;
– spoštovati vse dogovore in pogodbe v zvezi z izvajanjem javne službe.
(3) Koncesionar je glede sodelovanja pri zagotavljanju nemotenega in celostnega izvajanja pogodbenih obveznosti v javni zdravstveni mreži vezan na zdravstveni dom in druge koncesionarje na območju tega zdravstvenega doma.
3. člen
(prostori za izvajanje dejavnosti polivalentne ambulante)
(1) Dejavnost polivalentne ambulante se izvaja le v prostorih splošne ambulante Dolenjske Toplice, Ulica Maksa Henigmana 57, p. Dolenjske Toplice.
(2) Prostori in oprema splošne ambulante Dolenjske Toplice so v lasti koncendenta in jih bo koncesionar uporabljal kot najemnik.
(3) Najemnino za prostor in opremo splošne ambulante Dolenjske Toplice določi cenilec.
4. člen
(varstvo javnih koristi)
Koncesionar zagotavlja varstvo javnih koristi z izvajanjem javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost, zdravstveno varstvo in zavarovanje, zdravniško službo in drugimi predpisi vezanimi na opravljanje njegove dejavnosti, z gospodarjenjem po načelu dobrega gospodarja s prostori in opremo vzeto v najem ter z dajanjem usmeritev in mnenj glede razvoja ali tangiranja zdravstvene oskrbe.
5. člen
(obseg javne službe)
Javna služba obsega izvajanje splošne izvenbolnišnične zdravstvene dejavnosti – dejavnost polivalentne splošne ambulante (po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD)):
N 85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost,
N 85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.,
K 70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi.
6. člen
(območje podelitve koncesije)
Koncesionar zdravstveno dejavnost opravlja na območju Občine Dolenjske Toplice.
7. člen
(pogoji za podelitev koncesije)
(1) Koncesija se lahko podeli domači ali tuji pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje dejavnosti in je usposobljen za samostojsno delo (zaključena medicinska fakulteta in opravljen strokovni izpit);
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– vpis v register zdravnikov;
– dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na določenem strokovnem področju (licenca);
– da ni v delovnem razmerju;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja;
– da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v razpisni dokumentaciji, ki je podlaga za predložitev ponudb.
(2) Koncesionar mora kot del ponudbe predložiti vizijo izvajanja oziroma zagotavljanje ter širitev zdravstvene oskrbe na območju Občine Dolenjske Toplice.
8. člen
(podelitev koncesije)
(1) Izbira izvajalca javne službe se opravi na podlagi razpisne dokumentacije in javnega razpisa oziroma na podlagi vloge o zaintereiranosti za podelitev koncesije.
(2) Koncesija se lahko podeli neposredno na podlagi vloge o zainteresiranosti, če je nosilec prosilec koncesije zaposlen v zdravstvenem domu.
(3) V obeh primerih se koncesija podeli izbranemu izvajalcu z upravno odločbo.
9. člen
(vsebina razpisne dokumentacije)
Razpisna dokumentacija mora vsebovati navedbe o:
– predmetu in območju koncesije,
– začetku in času trajanja koncesije,
– pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pogojih najema prostora in opreme,
– načinu gospodarjenja s prostorom in opremo,
– obveznih sestavinah predložene ponudbe,
– merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
– roku in načinu predložitve ponudb,
– roku, v katerem bo koncedent opravil morebitna dodatna usklajevanja in pogajanja s ponudniki,
– roku, do katerega bo izbran koncesionar,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru koncesionarja,
– odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij v zvezi s predmetom in postopkom oddaje koncesije.
10. člen
(izbira koncesionarja)
(1) Izbira koncesionarja se lahko opravi, če je predložena vsaj ena veljavna in po morebitnih dodatnih usklajevanjih in pogajanjih tudi ustrezna ponudba.
(2) Postopek oddaje koncesije je neuspešen, če do poteka predvidenega roka za predložitev ponudb ni predložena nobena ponudba oziroma nobena ponudba, ki izpolnjuje vse pogoje iz tega odloka, ali če do roka, predvidenega za izbor koncesionarja, nobena od predloženih ponudb po izvedenem postopku dodatnih usklajevanj in pogajanj koncendentu ne ustreza.
(3) Ponudba je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin ali če ni prispela v predvidenem roku. Če postopek oddaje koncesije ne uspe, se lahko ponovi.
11. člen
(merila za odločanje o izbiri koncesionarja)
(1) Pri odločanju o izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila, ki bodo ovrednotena v razpisni dokumentaciji za oddajo koncesije:
– rok in način plačila najemnine za prostor in opremo,
– višina koncesijske dajatve,
– dosedanje delovne izkušnje ponudnika pri izvajanju zdravstvene dejavnosti,
– tedenska kvota ur zagotovljene zdravstvene oskrbe v splošni ambulanti v Dolenjskih Toplicah,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
(2) O izbiri koncesionarja odloča občinska uprava z upravno odločbo. O pritožbi na odločbo odloča župan.
12. člen
(koncesijska pogodba)
(1) S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita razmerje v zvezi z opravljanjem javne službe in pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati javno službo.
(2) S pogodbo o koncesiji koncesionar prevzema naslednje obveznosti:
– opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost in zdravniško službo;
– sodelovanje pri zagotavljanju nemotenega delovanja javne zdravstvene službe, in sicer pri zagotavljanju celodnevnega neprekinjenega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči na lokaciji in po razporedu, ki ga določi zdravstveni dom ter nadomeščanje začasno odsotnih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev na lokaciji splošne ambulante Dolenjske Toplice in po razporedu, ki ga določi zdravstveni dom;
– sodelovati pri programih za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja, ki jih izvaja zdravstveni dom;
– zagotoviti nadomeščanje v primeru svoje odsotnosti;
– zagotavljanje strokovnih, tehničnih in drugih predpisanih pogojev za opravljanje zdravstvene dejavnosti v celotnem trajanju koncesije;
– koncesionar mora pri izvajanju svoje dejavnosti ravnati v skladu s strokovno doktrino in pri tem uporabljati strokovno preverjene metode;
– opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet koncesije na lokaciji določeni v tem odloku;
– izvajanje koncesionirane javne zdravstvene službe v določenem obsegu in ob primernem razporedu delovnega časa;
– vsakoletne sklenitve pogodbe z ZZZS v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in obračunavanje storitev, ki so predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja, v višini in na način kot je to določeno s pogodbo z ZZZS;
– omogočanje strokovnih, upravnih nadzorov in nadzora ZZZS ter nadzor nad izvajanjem koncesije s strani naročnika;
– poročanje koncedentu.
13. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesija se prične izvajati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncendentom in koncesionarjem.
(2) Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja. Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
14. člen
(trajanje koncesijskega razmerja)
(1) Koncesijsko razmerje traja 7 let. Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo brez soglasja koncedenta.
(2) Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesijska pogodba se lahko po njenem poteku podaljša z aneksom za čas do dokončne izbire izvajalca javne službe v novem postopku.
15. člen
(sredstva za opravljanje koncesije)
(1) Če koncesionar zagotovi kontinuirano prisotnost zdravnika z licenco po delovnem času, ki je določen v tem odloku, čez celotno koledarsko leto oziroma odsotnost zdravnika z licenco do vključno 10 delovnih dni na leto, koncesionar za podeljeno koncesijo ne plačuje koncesijske dajatve. V 10-dnevno odsotnost se ne všteva dneve, v katerih mora koncesionar izvajati dežurstvo na sedežu zdravstvenega doma vendar ne več kot 6 dni na leto. V nasprotnem primeru je koncesionar dolžan za podeljeno koncesijo plačati 20.000 EUR koncesijske dajatve na koledarsko leto.
(2) Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma s plačilom za svoje storitve.
16. člen
(delovni čas)
(1) Redni poslovni čas koncesionarja za izvajanje dejavnosti se določi in traja ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 7. do 15. ure in petek od 12. do 20. ure, kar znaša 40 ur tedensko.
(2) Letna razporeditev rednega poslovnega časa se za posamezno koledarsko leto lahko spremeni v dogovoru z zdravstvenim domom, če k dogovoru poda pisno soglasje koncedent.
(3) Koncesinar se je dolžan z zdravstvenim domom dogovoriti glede izvajanja neprekinjene nujne medicinske pomoči v obliki dežurstva in pripravljenosti in v njej sodelovati enakopravno z vsemi izvajalci v javni zdravstveni mreži. Dogovor mora koncesionar posredovati koncedentu najkasneje mesec dni pred začetkom izvajanja letnega načrta opravljanja neprekinjene nujne medicinske pomoči.
(4) Prvi dogovor o vključitvi v izvajanje neprekinjene nujne medicinske pomoči mora skleniti v 15 dneh po podpisu koncesijske pogodbe.
(5) Koncesionar je dolžan poskrbeti za nadomeščenje v primeru načrtovane in nenačrtovane odsotnosti in o tem pravočasno obvestiti koncedenta. Koncesionar je dolžan z drugimi izvajalci javne zdravstvene mreže sodelovati pri nadomeščanju za primere načrtovane in nenačrtovane odsotnosti. Nadomeščanje je koncesionar dolžan izvajati v prostorih splošne ambulante Dolenjske Toplice.
(6) V primeru, da se koncesionar ne uspe pravočasno dogovoriti glede izvajanja nujne medicinske pomoči in nadomeščanja ali da glede tega nastane spor, mora to nemudoma sporočiti koncedentu. Koncedent nato sam odloči obveznost koncesionarja v letnem načrtu neprekinjene nujne medicinske pomoči in nadomeščanja pri čemer mora upoštevati enakomerno porazdelitev obveznosti med vse izvajalce.
17. člen
(prenehanje, odvzem ali odkup koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje med koncesionarjem in koncedentom preneha s prenehanjem koncesijske pogodbe, z odvzemom ali odkupom koncesije ali s prevzemom koncesije v režijo.
(2) Koncesijska pogodba preneha veljati po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, s sporazumno razvezo ali z razdrtjem.
(3) Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
(4) Koncedent odvzame koncesijo z odločbo, s katero naloži koncesionarju vse ukrepe, ki so potrebni za nemoteno izvajanje javne službe do prenosa koncesije na drugega izvajalca.
18. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncedent lahko enostransko in brez odpovednega roka razdre koncesijsko pogodbo:
– če koncesionar ne sklene pogodbe z ZZZS, ki je v skladu s koncesijo;
– če ZZZS prekine ali ne sklene pogodbe s koncesionarjem zaradi njegovega kršenja pogodbenih obveznosti;
– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje dejavnosti.
(2) Koncesija se lahko odvzame tudi v primeru, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ali drugimi predpisi, s podeljeno mu licenco, s splošnimi akti ZZZS, če krši odločbo o koncesiji, kot tudi zaradi nespoštovanja dogovorov in pogodb v zvezi z izvajanjem javne službe.
(3) Koncesionar lahko pisno odpove pogodbo o koncesiji z odpovednim rokom šestih mesecev. Koncesija preneha tudi, če je koncesionarju odvzeta licenca za opravljanje dejavnosti, če mu je s pravnomočno kazensko sodbo izrečen ukrep prenehanja opravljanja zdravstvene službe oziroma poklica ter s smrtjo.
19. člen
(poročanje in nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Koncesionar do 15. marca predloži koncendentu redno poročilo o izvajanju koncesije za preteklo leto in pri tem glede na naravo svoje dejavnosti izpostavi predvsem izvajanje koncesijske pogodbe, izvajanje pogodbe z ZZZS, sodelovanje z zdravstvenim domom in sodelovanje z drugimi izvajalci v javni zdravstveni mreži.
(2) Koncesionar je dolžan predložiti koncedentu, če ta tako zahteva, tudi posebna ali vmesna poročila. Koncedent v zahtevi določi vsebino poročila in rok za predložitev.
(3) Kadar koncedent na podlagi poročila ugotovi, da koncesionar ne opravlja javne službe pod predpisanimi pogoji, določi rok za odpravo pomanjkljivosti, ki ne sme biti daljši od 30 dni.
(4) Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi v postavljenem roku, koncedent lahko izvajanje javne službe začasno prenese na drugega izvajalca, v skrajnem primeru pa koncesijo odvzame z odločbo.
(5) Koncedent ima pravico nadzorovati izvajanje koncesije, pri čemer ga koncesionar ne sme ovirati.
(6) Glede na ugotovitve nadzora lahko koncedent pristojnim organom predlaga uvedbo strokovnega, upravnega ali finančnega nadzora.
20. člen
(sodelovanje s tretjimi)
(1) Koncesionar je dolžan skleniti oziroma obnoviti pogodbo z ZZZS v dveh mesecih po razpisu, sicer se mu koncesija lahko odvzame.
(2) Koncesionar je dolžan koncedenta o sklenitvi pogodbe z ZZZS nemudoma obvestiti in pogodbo dostaviti, v primeru, da pogodbe ni sklenil, pa navesti razloge.
(3) Koncesionar je dolžan obračunavati storitve, ki so predmet javnega zdravstvenega zavarovanja, v višini in na način kot je določen s pogodbo z ZZZS in drugimi zavarovalnicami.
21. člen
(nepredvidljive okoliščine pri izvajanju javne službe)
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale iz razloga višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
22. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 160-0001/2007-01/03-2226
Dolenjske Toplice, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.