Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5766. Sklep o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC, stran 16427.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05) in 29. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 12. redni seji dne 6. 12. 2007 sprejel
S K L E P
o tehničnem popravku Odloka o lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC
1. člen
Sprejme se tehnični popravek Odloka o Lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC (Uradni list RS, št. 94/05), ki se nanaša na dovoljena odstopanja.
2. člen
Popravi se 30. člen (dovoljena odstopanja) Odloka o Lokacijskem načrtu območja L4/6 CONA SOC, ki se glasi:
(1) Tlorisni gabariti stavb na gradbenih parcelah znotraj funkcionalnih celot FCA in FCB se lahko povečajo tako, da se združujejo gradbene parcele in tlorisni gabariti stavb pod pogojem, da se na gradbeni parceli zagotovi zadostne površine za mirujoči promet in manipulacijo in da se ohranijo odmiki objektov od roba gradbene parcele na vzhodni strani kot je prikazano v grafičnem delu list 3/4 (Regulacijski elementi in lege objektov na zemljiščih). Maksimalne tlorisne velikosti objektov določene s tem odlokom se lahko pri združevanju in povezovanju gradbenih parcel in objektov tudi zmanjšajo.
(3) Gradbene parcele A3, A6 in A7 je možno deliti na manjše parcele v skladu z grafičnim delom lokacijskega načrta.
(4) Dovoljena so odstopanja višine objektov ± 2,00 m, pri čemer morajo biti razdalje med stavbami takšne, da zagotavljajo 45° kot osončenja za bivanje in delo občutljivih prostorov in požarni odmik.
(5) Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov zunaj območja lokacijskega načrta in ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov so ± 5.00m. Dovoljena odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov na območju lokacijskega načrta, razen ob priključkih na omrežje oskrbovanih sistemov, so lahko tudi večja, vendar ne smejo vplivati na zasnovo delov stavb, prometnih površin in zunanjo ureditev.
Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dovoljena odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev v skladu s tolerancami, ki jih dopušča lokacijski načrt, kar je potrebno prikazati v posebnem delu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. člen
Sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prebold, dne 6. decembra 2007
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.