Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5726. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Divača, stran 16399.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah – ZPoIS – UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99 in 77/06) je Občinski svet Občine Divača na 10. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Divača
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Divača sorazmerno številu glasov, ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah.
2. člen
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana Občinskega sveta.
3. člen
Višina proračunskih sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu Občine Divača za posamezno proračunsko leto.
Višina zneska za financiranje političnih strank ne sme presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi občina lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za proračunsko leto.
4. člen
Političnim strankam se sredstva, ob upoštevanju višine zneska iz 3. člena in pogojev iz 2. člena tega sklepa, porazdelijo sorazmerno glede na število glasov volilcev, ki jih je posamezna politična stranka dobila na zadnjih volitvah.
Temu ustrezno določi župan vrednost na vsak dobljen glas na zadnjih lokalnih volitvah v Občinski svet Občine Divača.
5. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihov transakcijski račun do 20. v mesecu.
6. člen
Političnim strankam se izplačilo sredstev, do katerih so upravičene za leto 2007 izvede v mesecu decembru 2007.
7. člen
Z dnem pričetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranju političnih strank v Občini Divača (Uradni list RS, št. 19/03 in 77/06).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2007-6
Divača, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.