Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 478-53/2006/45 Ob-33921/07 , Stran 7898
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. 2. Opis predmetov prodaje Nepremičnina s parc. št. 1854/5, k.o. Dobrunje (dvorišče v izmeri 7,00 m2) in nepremičnina s parc. št. 1854/6, k.o. Dobrunje (funkcionalen objekt v izmeri 226,00 m2 in dvorišče v izmeri 4.466,00 m2), ki sta v lasti Republike Slovenije do celote. Iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-1/07 DM (319864), z dne 27. 6. 2007, Mestne občina Ljubljana, izhaja, da se nepremičnini ne nahajata na območju predkupne pravice občine. Navedeno območje je v prostorskem aktu namenjeno za proizvodnjo, skladišča in terminale. Na nepremičninah je na podlagi pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice št. 09-STPR/2006-1, z dne 14. 9. 2006, ustanovljena stavbna pravica v korist Papirnice Vevče d.o.o., ki je tudi pogodbeni predkupni upravičenec. Stavbna pravica je ustanovljena za razširitev in dograditev obstoječe čistilne naprave, za dobo 99 let. Papirnica Vevče, d.o.o. ima v postopku javne dražbe, kot predkupna upravičenka, možnost izenačiti najvišjo ponudbo. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: za nepremičnini, ki sta predmet prodaje je izklicna cena 380.000,00 EUR, najnižji znesek višanja je 3.000,00 EUR. Nepremičnini se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala na Ministrstvu za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, v sejni sobi v 3. nadstropju, in sicer v torek, 8. 1. 2008, z začetkom ob 10. uri. 7. Višina varščine Varščina znaša 38.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic 18 31119-7103018-75600207, z navedbo namena nakazila: Javna dražba – Dobrunje. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe: kontaktna oseba za morebitne podrobnejše podatke v zvezi z izvedbo postopka javne dražbe je Biserka Gorišek, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-37, e-pošta: biserka.gorisek@gov.si. Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani organizatorja javne dražbe: http://www.mju.gov.si/si/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi: – na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – pred dražbo je treba predložiti pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik; – dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin, plača kupec. Nepremičnini bosta prodani po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane.

AAA Zlata odličnost