Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Ob-33594/07 , Stran 7899
I. Prodajalec: Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., sedež: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi. II. Predmet javne dražbe so naslednje premičnine: 1. Inv.št. 8796: pogrebno vozilo znamka: Volkswagen, tip: 70X0A, komercialna oznaka: transporter/70 X 0A, leto prve registracije: 1997, identifikacijska številka: WV1ZZZ70ZVH013623, masa vozila (kg): 1800, oblika karoserije: SD pogrebno vozilo, delovna prostornina motorja (cm3): 1896, moč motorja (kW): 050, vrsta goriva: D-diezel, tip motorja: ABK, barva vozila: S7M, vozilo je registrirano do: 6. 6. 2008, reg. številka: LJ 84-77P, izklicna cena: 3.000,00 EUR. 2. Inv.št. 1377: tovorno vozilo znamka: TAM, komercialna oznaka: 80 T 35 E, leto prve registracije: 1989, identifikacijska številka: 890005169, masa vozila (kg): 2400, največja dovoljena masa (kg): 3500, oblika karoserije: BA-keson s podaljšano kabino, delovna prostornina motorja (cm3): 3860, moč motorja (kW): 057, vrsta goriva: P-bencin, tip motorja: Y888T, barva vozila: S1D, vozilo je registrirano do: 5. 10. 2008 reg. št.: LJ 78-03L, izklicna cena: 2.700,00 EUR. Izklicna cena pod 1. in 2. ne vsebuje dajatev, niti drugih morebitnih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne pogodbe. Davek in morebitne druge stroške plača kupec. III. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja poteka po sistemu »videno–kupljeno«, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. IV. Najnižji znesek višanja cene: za premičnino pod točko II.1 in II.2 najnižji znesek višanja cene znaša 200,00 EUR oziroma večkratnik tega zneska. V. Kraj in čas javne dražbe: premičnini, navedeni pod točko II.1. in II.2., bosta naprodaj na javni dražbi, ki bo 4. 1. 2008 ob 11. uri, v sejni sobi (II. nadstr.) Javnega podjetja komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi. VI. Višina kavcije Vsak dražitelj mora do 3. 1. 2008 vplačati kavcijo v višini 10% izklicne cene (300,00 EUR) za premičnino pod točko II.1. in 10% izklicne cene (270,00 EUR) za premičnino pod točko II.2. Kavcijo je možno vplačati na TRR št.: 26338-0012342595, NLB Banka Zasavje, d.d. ali na TRR št.: 90672-0000384278, PBS, s pripisom: »plačilo kavcije za javno dražbo – tovorno vozilo TAM«, »plačilo kavcije za javno dražbo – pogrebno vozilo« oziroma »plačilo kavcije za javno dražbo – tovorno vozilo TAM in pogrebno vozilo«. Vplačana kavcija bo uspelemu dražitelju (kupcu) vračunana v kupnino, dražitelju, ki na dražbi ne bo uspel, bo vplačana kavcija brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končanem postopku javne dražbe kolikor bo ob prijavi udeležbe na dražbi prodajalcu predložil številko TRR za vračilo kavcije. Neuspelemu dražitelju, ki ob prijavi udeležbe na dražbi prodajalcu ne bo predložil številke TRR, bo vplačana kavcija vrnjena brezobrestno v osmih dneh po predložitvi številke TRR. VII. Informacije in ogled dražbenih predmetov Podrobnejša pojasnila v zvezi z javno dražbo lahko interesenti dobijo vsak delovni dan od vključno 17. 12. 2007 do vključno 21. 12. 2007 med 10. in 13. uro na tel. 03/566-77-04 (Milan Fakin), 03/566-77-07 (Mira Kerin) ali 03/566-77-06 (Bogdan Lilija). Ogled dražbenih predmetov je možen od vključno 17. 12. 2007 do vključno 21. 12. 2007 med 10. in 12. uro, po predhodni najavi pri Milanu Fakinu, tel. 03/566-77-04. VIII. Pogoji javne dražbe Dražitelji se pred začetkom javne dražbe dne 4. 1. 2008, med 10. in 10.30, v sejni sobi iz točke V. te objave, prijavijo za udeležbo na javni dražbi. Prijav udeležb na dražbi pred 10. in po 10.30, komisija ne bo sprejemala. Ob prijavi udeležbe na javni dražbi, dražitelj oziroma v njegovem imenu pooblaščena oseba, komisiji predloži: Pravne osebe in samostojni podjetniki: – v originalu potrdilo o pravočasno vplačani kavciji (vplačilo do 3. 1. 2008), – (neobvezno) številko TRR (za primer vračila kavcije), – izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz Poslovnega registra Slovenije iz katerega bo razvidno ime zastopnika dražitelja (izpisek na dan dražbe ne sme biti starejši od trideset dni), – v originalu pooblastilo dražitelja za sodelovanje na javni dražbi z overjenim podpisom v primeru, da zastopnik dražitelja za udeležbo na dražbi pooblasti drugo osebo, – matično in davčno številko oziroma ID številko za DDV, – na vpogled veljavni osebni dokument s fotografijo in rojstnimi podatki, ki ga je izdal državni organ (zaradi identifikacije zastopnika dražitelja oziroma njegovega pooblaščenca). Fizične osebe: – v originalu potrdilo o pravočasno vplačani kavciji (plačilo do 3. 1. 2008), – (neobvezno) številko TRR (za primer vračila kavcije), – v originalu pisno pooblastilo dražitelja za sodelovanje na javni dražbi z overjenim podpisom v primeru, da dražitelj za udeležbo na dražbi pooblasti drugo osebo, – na vpogled veljavni osebni dokument s fotografijo in rojstnimi podatki, katerega je izdal državni organ (zaradi identifikacije dražitelja oziroma njegovega pooblaščenca). IX. Prodajna pogodba Prodajna pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po zaključku dražbe. Če uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, njegova že vplača kavcija zapade v korist prodajalca. Celotno kupnino za premičnino, doseženo na javni dražbi, povečano za DDV in zmanjšano za vplačano kavcijo, mora kupec (uspeli dražitelj) poravnati v roku 4 dni po sklenitvi pogodbe v skladu z računom, ki mu ga izstavi prodajalec. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. Izročitev premičnine se opravi najkasneje v 2 delovnih dneh po prispetju celotnega plačila kupnine na prodajalčev TRR št.: 26338-0012342595, NLB Banka Zasavje, d.d. ali na TRR št.: 90672-0000384278, PBS. Po preteku izročitvenega roka, odgovornost za uničenje, poškodbo ali krajo predmeta dražbe preide na kupca. V primeru zamude izročitve predmeta dražbe iz razloga, ki je na strani kupca, je prevzem predmeta dražbe pogojen s predhodnim plačilom odškodnine prodajalcu za hrambo predmeta dražbe v višini 1% celotne kupnine, povečane za obvezne dajatve, za vsak začeti dan prekoračitve izročitvenega roka. Podrobnejšo vsebino prodajne pogodbe (vzorec) interesenti na zahtevo dobijo brezplačno pri osebah iz točke VII. te objave. X. Pravila dražbe: 1. ustno dražbo vodi predsednik komisije prodajalca, 2. dražba premičnin poteka po vrstnem redu, določenem v točki II. te objave, 3. draži lahko tisti, ki je svojo udeležbo na javni dražbi prijavil v skladu s točko VIII. te objave, 4. s plačilom kavcije sprejme ponudnik obveznost pristopiti k javni dražbi, 5. pooblaščenec dražitelja mora v originalu predložiti pooblastilo z overjenim podpisom dražitelja, 6. dražitelji lahko dvigajo ceno v skladu s točko IV. te objave, 7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, 8. dana ponudba veže ponudnika do zaključka dražbe in do tedaj ponudnik ne more odstopiti ali jo kakorkoli drugače razveljaviti, 9. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 10. če je dražitelj samo eden, ki sprejema izklicno ceno, je premičnina prodana za izklicno ceno, 11. če sta na dražbi dva ali več dražiteljev, uspe tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 12. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, premičnina ni prodana, če eden ne zviša cene, 13. izklicna cena oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. V primeru, da nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, predsednik dražbene komisije ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe, 14. plačana kavcija se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelemu ponudniku pa vrne brez obresti v roku iz točke VI. teh navodil, 15. dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 16. ugovore proti postopku dražbe je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši takoj vodja dražbe, 17. javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), 18. Komisija lahko že začeti postopek prodaje premičnine ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za prevzem dokumentacije in vračila že vplačane kavcije brez obresti, v roku iz točke VI. te objave. XI. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine najugodnejšemu ponudniku oziroma lahko že začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti kavcijo brez obresti.