Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5718. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice, stran 16396.

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/I/94 in 8/96), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (Uradni list RS, št. 17/06, 35/06), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 26. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice (Uradni list RS, št. 17/06, 35/06) se dopolni 4. člen z naslednjim besedilom:
»Zavod izvaja svojo dejavnost na sedežu zavoda in v posameznih turistično informacijskih centrih, ki se določijo s sklepom Sveta zavoda«.
2. člen
Dopolni se 7. člen, kjer se dodajo naslednje dejavnosti zavoda: »G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki, G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, G/51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov«.
3. člen
Črta se druga alineja 22. člena.
Na koncu istega člena se doda novi odstavek, ki se glasi:
»Soglasje na letni program zavoda s finančnim načrtom in letno poročilo o poslovanju zavoda v preteklem letu poda župan. Kolikor soglasje ni podano v roku 30 dni od prejema zahteve, velja da je soglasje dano«.
4. člen
Za 26. členom se doda nov člen, ki glasi:
»Za določitev plač v zavodu se uporabljajo predpisi, ki se uporabljajo za javne uslužbence v občinski upravi«.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
5. člen
Ostala določila Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za podjetništvo in turizem Brežice ostanejo nespremenjena.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-6/2007
Brežice, dne 26. novembra 2007
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.