Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

5743. Sklep o Razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Hrpelje - Kozina, stran 16409.

Na podlagi 44. in 45. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo ZSV-UPB2), Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/97, 57/99, 4/01, 21/03 in 72/04), 16. in 84. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 76/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 9. redni seji dne 22. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o Razpisu za podelitev koncesije za izvajanje storitve »Pomoč družini na domu« v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
Za izvajanje javne službe »Pomoč družini na domu« na območju Občine, Hrpelje - Kozina, se razpiše javni razpis za podelitev ene koncesije za dobo 10 let.
2. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Pregled in presojo prispelih ponudb opravi komisija. Komisija pripravi tudi predlog za podelitev koncesije.
Komisija ima predsednika, podpredsednika in 3 člane.
Sestavljajo jo:
– trije predstavniki odbora pristojnega za področje sociale in po en predstavnik strokovne službe družbenih dejavnosti,
– en predstavnik Centra za socialno delo Sežana.
Komisijo imenuje župan.
Odločbe o podelitvi koncesije izda občinska uprava Občine Hrpelje - Kozina. Z izbranim koncesionarjem, ki mora izpolnjevati pogoje po Zakonu o socialnem varstvu in na podlagi zakona izdanih izvršilnih predpisih, bo podpisana koncesijska pogodba za dobo 10 let.
Vrste storitve
3. člen
Storitev »Pomoč družini na domu« obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.
Obseg storitve
4. člen
Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja največ štiri ure dnevno oziroma 20 ur tedensko.
Storitev se izvaja v trajanju šest dni v tednu, razen izjem, ko se za nujne primere storitev lahko izvaja tudi ob nedeljah in dela prostih dnevih. Storitev se izvaja v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.
Storitve v koncesiji se bodo praviloma izvajale v obsegu 120 ur na mesec neposredne socialne oskrbe na izvajalko/ca. Občina bo začetni obseg izvajanja storitve določila v skladu z realiziranim povprečnim obsegom opravljenih storitev v zadnjih dvanajstih mesecih.
Obseg storitve glede na število uporabnikov in izvajalcev se bo usklajeval z določili Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006–2010, ob upoštevanju Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih predpisov in v skladu s potrebami na terenu.
Koncesionar je dolžan prevzeti vse oskrbovance, za katere izvaja storitev sedanji izvajalec.
Območje izvajanja koncesije
5. člen
Storitve v koncesiji se izvaja na območju Občine Hrpelje - Kozina.
Ostale določbe za izvedbo javnega razpisa
6. člen
Razpisni rok za oddajo ponudb je 30 dni.
Koncesijo se lahko podeli pravni oziroma fizični osebi, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o socialnem varstvu in na podlagi zakona izdanih izvršilnih predpisih.
Kriterije za izbiro najugodnejšega ponudnika podrobneje razdela komisija in določi njihove vrednosti. Pri izdelavi kriterijev mora predvsem upoštevati:
– kvaliteto predloženega programa izvajanja storitev z vidika organizacije dela in izvajanja, števila in usposobljenosti kadrov, metod dela in tehničnih pogojev,
– cene storitve,
– oddaljenosti sedeža in morebitne enote oziroma pisarne pomoči na domu od območja izvajanja koncesije,
– ponudbo drugih storitev socialnega servisa,
– reference.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 162-10/2007-3
Hrpelje, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič – Midre l.r.