Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2007 z dne 17. 12. 2007, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

5800. Odlok o pomilostitvi obdolženca – pomilostitev po uradni dolžnosti – ob Dnevu samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije, 26. decembru 2007
5801. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5802. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o činih in poviševanju v Slovenski vojski
5803. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka
5804. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest
5805. Uredba o pogojih za imenovanje v komisijo za vodenje postopkov o pritožbah v letalstvu in o plačilu za delo v komisiji

Sklepi

5806. Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod za ribištvo Slovenije

MINISTRSTVA

5807. Pravilnik o naknadni vgradnji ogledal na vozila
5808. Pravilnik o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
5809. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov
5846. Pravilnik o izvajanju Zakona o nadzoru državne meje
5847. Pravilnik o označevanju bližine mejne črte, mejnih prehodov in njihovih območij

USTAVNO SODIŠČE

5810. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

SODNI SVET

5811. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
5812. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika vrhovnega sodišča
5813. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika vrhovnega sodišča
5814. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
5815. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
5816. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta delovna mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5817. Pravilnik o načinu in pogojih dodeljevanja čezmejnih prenosnih zmogljivosti na slovensko-italijanski meji za leto 2008

OBČINE

Beltinci

5818. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci

Divača

5819. Pravilnik za vrednotenje programov turistične dejavnosti v Občini Divača
5820. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača

Gorje

5821. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gorje za leto 2007 – rebalans III
5822. Sklep o začasnem financiranju Občine Gorje v obdobju januar–marec 2008

Kamnik

5848. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni ureditvi na ulici Šutna v Kamniku

Kozje

5823. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2007
5824. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kozje
5825. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kozje
5826. Sklep o potrditvi mandata za funkcijo člana Občinskega sveta Občine Kozje

Lendava

5827. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za obdobje od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2008

Murska Sobota

5828. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2008

Oplotnica

5843. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2008

Osilnica

5829. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2008
5830. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008

Puconci

5831. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 2008
5832. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Puconci
5833. Pravilnik o merilih za določitev plač direktorjev javnih podjetij in plačil članov nadzornega sveta javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Puconci

Ravne na Koroškem

5834. Sklep o določitvi ekonomske cene programa v vrtcu Ravne na Koroškem

Rečica ob Savinji

5835. Sklep o začasnem financiranju Občine Rečica ob Savinji v obdobju januar–marec 2008

Slovenska Bistrica

5844. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenska Bistrica v obdobju januar–marec 2008

Sodražica

5836. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
5845. Sklep o začasnem financiranju Občine Sodražica v obdobju januar–marec 2008

Šempeter-Vrtojba

5837. Pravilnik o spremembi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojenčke v Občini Šempeter - Vrtojba
5838. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Mlake (Ledine) v Šempetru pri Gorici – 1. faza

Šmarje pri Jelšah

5839. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2008

Zagorje ob Savi

5840. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Farčnikove kolonije v Zagorju ob Savi
5841. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za sanacijo območja Ruardi - Cilenca, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika Zagorje

Žužemberk

5842. Odlok o plakatiranju v Občini Žužemberk

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti