Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 07-020-000652 Ob-33779/07 , Stran 7914
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko postajo na oddajni točki: Škofja Loka 94,7 MHz (za pokrivanje območja mesta Škofja Loka z okolico). 2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik 2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je pri pristojnem organu registrirana za opravljanje radijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija, javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05). 2.2 Radijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS. 2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za program, s katerim kandidira. 2.4 Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do agencije. 2.5 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin: – program mora biti namenjen tudi poslušalcem občin na območju gorenjske statistične regije; – minimalno tedensko povprečje deležev lastne produkcije v dnevnem oddajnem času mora znašati najmanj 40%; – poleg informativnih in izobraževalnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še eno vrsto programskih vsebin, ki je določena v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02). 2.6 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki, s katerim ponudnik kandidira, sme prekrivati največ 20% razpisanega geografskega območja pokrivanja. 2.7 Geografsko območje pokrivanja ponudnikovega programa v analogni radiodifuzni tehniki, s katerim ponudnik kandidira, ne sme biti oddaljeno več kot 20 km od razpisanega geografskega območja pokrivanja. 2.8 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo. 3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe. Postopek ocenjevanja Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili, ki pa ne bo zajemalo ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede programskih vsebin in na podlagi skupne ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo izbranemu ponudniku dodelila pravico do uporabe radijske frekvence Škofja Loka 94,7 MHz. 3.1 Obseg lastne produkcije Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času, se oceni z večjim številom točk. (0–12 točk) 3.2 Politična nevtralnost programa Ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki jo ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. (0–3 točke) 3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost programske ponudbe Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. (0–12 točk) 3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem območju Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju. (0–12 točk) 3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja Ponudniki programov, ki že oddajajo ponujeni program v soseščini razpisanega območja, in ponudniki novega programa, imajo prednost pred tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na bolj oddaljenem območju. (0–12 točk) 3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom Območje pokrivanja razpisane frekvence sega v Občino Škofja Loka. Za pozitivno mnenje pristojnega organa Občine Škofja Loka o utemeljenosti pokrivanja območja s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 4 točke. (0–4 točke) 3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program Območje pokrivanja razpisane frekvence sega v Občino Škofja Loka. Ponudnik, s sedežem v Občini Škofja Loka, ki priloži zagotovilo, pridobljeno po objavi razpisa, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero hkrati sega območje pokrivanja razpisane oddajne točke, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program, dobi 4 točke. (0–4 točke) 3.8 Ekonomsko stanje prosilca Pri tem merilu se ponudnikom dodelijo točke glede na njihovo poslovno in finančno sposobnost, ki se ocenjujeta s pomočjo kazalnika gospodarnosti, donosnosti in dohodkovnosti, kazalnika financiranja, kazalnika plačilne sposobnosti ter povprečnega števila redno zaposlenih v letih 2005–2006. (0–6 točk) 3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0 do 4 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa in imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas. Pri podmerilu tehnična usposobljenost za oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0 do 4 točke glede na vrednost tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje ponudbe. (0–8 točk) 3.10 Število potencialnih uporabnikov-poslušalcev Ponudniki programov, ki bi z razpisanim območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) in ponudniki novega programa imajo prednost pred drugimi ponudniki. (0–4 točke) 3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje glede na število let delovanja ponudnika kot izdajatelja radijskega programa na področju radiodifuzije. (0–8 točk) 3.12 Trajanje (obseg) programa Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje (obseg) programa v tedenskem oddajnem času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0–6 točk) 3.13 Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski programi s statusom programa posebnega pomena iz 77., 79., 80. in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub). Ponudnik, ki ponudbi priloži kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena, prejme 6 točk, ponudnik, ki ponudbi kopije odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena ne priloži, prejme 0 točk. (0–6 točk) 3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe Kadar kandidirajo ponudniki z enako ali podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše območje (ene ali več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem na območju, kateremu je program namenjen. (0–3 točke) 4. Roki in način predložitve ponudb Rok za predložitev ponudb je 13. februar 2008 do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, vsak delovni dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe. Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v treh kopijah. Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji. 5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 15. februarja 2008 ob 10. uri. 6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 11. do 13. ure. 7. Kontaktna oseba: Saša Gnezda, tel. 01/583-63-87, elektronski naslov: sasa.gnezda@apek.si. 8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.