Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 834/07 Ob-33795/07 , Stran 7920
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 834/07, opr. št. DK 22/07 z dne 6. 12. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje št. 15, s pripadajočo kletjo, vse v skupni izmeri 62,48 m2, ki se nahaja v III. nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Kidričeva 4 b, Zagorje ob Savi, ležeče na parc. št. 892/1 in parc. št. 892/2, k.o. Zagorje-mesto, last zastavitelja Mahmutović Hamdije, EMŠO 0301965112510, stan. Plešičeva 37, Ljubljana, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 6. 11. 2007, z Oven Mileno in Oven Andrejem, obema kot prodajalcema in Mahmutović Hamdijem, EMŠO 0301965112510, stan. Plešičeva 37, Ljubljana, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 91132550, za zavarovanje denarne terjatve v višini 128.600,00 CHF z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost