Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

Št. 211/2007 Ob-33775/07 , Stran 7903
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – ZJU UPB3) Upravna enota Brežice, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: referent – matičar v Oddelku za upravne notranje zadeve. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – najmanj srednja strokovna izobrazba; – najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj; – strokovni izpit iz upravnega postopka; – izpit za matičarja; – opravljen strokovni upravni izpit (kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv); – znanje uradnega jezika; – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv. Opis nalog: – vodenje enostavnih upravnih postopkov s področja upravnih notranjih zadev, – izdajanje odločb na predpisanih obrazcih s področja upravnih notranjih zadev, – opravljanje enostavnih upravnih nalog, – opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil in posredovanjem podatkov iz enostavnih evidenc, – vodenje matičnega registra, – izvajanje nalog pisarniškega poslovanja, – ažuriranje baz podatkov, – urejanje arhiva upravnih notranjih zadev. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova, na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita, 4. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, 5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Brežice  pridobitev podatkov iz 4.  točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu referent – matičar opravljal v nazivu referent III, z možnostjo napredovanja v naziv referent II in referent I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki poznajo delo v Upravni enoti Brežice, predvsem na področju matičnih zadev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Brežice, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice. Formalno nepopolne prijave se v skladu s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za delovno mesto referent-matičar« na naslov: Upravna enota Brežice, Cesta prvih borcev 24a, 8250 Brežice, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.brezice@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Upravne enote Brežice: http://upravneenote.gov.si/brezice/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Alison Teodorovič, tel. 07/499-15-92.