Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2007 z dne 14. 12. 2007

Kazalo

SV 1763/07 Ob-34037/07 , Stran 7920
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV – 1763/07 z dne 27. 7. 2007, je bila nepremičnina, trisobno stanovanje v I. nad., v izmeri 80,72 m2, v večstanovanjski stavbi Židovska steza 4, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 246, katastrska občina Ljubljana – Mesto, last kreditojemalca Aleša Korena, do celote, na podlagi darilne pogodbe z dne 21. 1. 1998, sklenjene z darovalko Jožefo Grum – Matjašič, roj. 6. 11. 1919, stan. Židovska steza 4, Ljubljana, zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, matična številka 5860571, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 405.500,00 CHF s pripadki.